facebook

Mateřská škola Sluníčko – Montessori
Jana Babáka 11, Brno – Královo pole

obrazek

Charakteristika

Mateřskou školu navštěvují děti od 2,5 do 7 let. Provoz školy od 7:00 do 18:00.

Mateřská škola je plně vybavena pro výuku v systému Marie Montessori. O děti se starají kvalifikované paní učitelky, které mají pedagogické vzdělání a rovněž kurzy pro Montessori vzdělávání.

Třída je věkově smíšená, což vychází z principů Montessori pedagogiky. Mladší děti tak mají možnost učit se od dětí starších. Starší mají možnost zdokonalovat své schopnosti a vědomosti prostřednictvím pomoci těm mladším.

Děti se pohybují v dvojjazyčném prostředí. Ve třídě je rovnoměrně zastoupen český i anglický jazyk. Děti si tak přirozenou formou zvykají na jinou řeč než je jejich řeč rodná.

Učitel ve třídě působí spíše jako pozorovatel, poradce, průvodce. Prostředí třídy je denně připravováno tak, aby si každé dítě mohlo vybrat činnost, která je mu v daný okamžik blízká. Učitel děti bedlivě sleduje, vše si zapisuje, aby mohl každému dítěti individuálně pomoci s výběrem činnosti, která je pro jeho aktuální stupeň rozvoje nejvhodnější.

V Montessori pedagogice se klade velký důraz na tzv. „citlivá období“, kdy se dítě nejsnadněji učí, lépe řečeno „absorbuje“. V případě osvojování jazyka toto období nastává kolem druhého roku a trvá přibližně do 7 let věku dítěte.

 

Prostředí školy

Prostředí je uspořádáno tak, aby umožnilo dítěti zkoumat a učit se samostatně, bez vnější pomoci. Je-li získání dovednosti rozloženo na tak malé kroky, které dítě může provádět bez pomoci dospělého, pak nepotřebuje dlouhý výklad, ale je schopno samostatně dojít k cíli.

Vnější prostředí nesmí svým uspořádáním působit chaoticky, a to především na malé děti, protože příliš mnoho podnětů ztěžuje orientaci. Všechny úkoly je třeba připravit tak, aby je dítě mohlo splnit samo. Návaznost úkolů a cvičení i uspořádání předmětů napomáhají dítěti v hledání řešení. Potom není nutné, aby učitel vysvětloval a učil. Nechá dítě dojít samostatně k cíli.

Prostor je rozlišen do oblastí: praktický život, senzorický materiál, matematika, jazyk kosmická výchova (biologie, botanika, zoologie, fyzika, chemie, zeměpis). Žádný předmět se neučí izolovaně. V učebních osnovách Montessori školy se předměty prolínají a vzájemně ovlivňují.

obrazek
obrazek

Pomůcky Montessori

Materiál pro děti předškolního věku je ukázkou uskutečnění principu malých, systematicky po sobě následujících učebních kroků. Kromě toho se zde užívá principu spirálového uspořádání učiva. To znamená, že se dítě setkává s týmž pojmem vícekrát, avšak při každém dalším setkání je pojem do cvičení zařazen v nových souvislostech a ukazují se jeho další znaky. V současné době je výhradním výrobcem Nienhuis v Holandsku.

Spolupráce s rodiči

Rodiče mají možnost kdykoliv se účastnit pobytu svého dítěte ve škole, společně vytváří program školy. Společné oslavy svátků, posezení s rodiči, výlety a různé programy mají za úkol podporovat vztahy mezi rodinou a školou. Pro nově přijaté děti se po dohodě s rodiči zavádí adaptační postup, nenásilné přivykání dítěte na prostředí školy Příprava na školu je chápána dlouhodobě (nejen před vstupem do školy), jejím základem je samostatnost, vytvoření potřebných sociálních a společenských návyků. Příprava na školu se nemůže provádět metodami školy, není zaměřena pouze na vědomí dětí. V tomto smyslu budou přípravu presentovat učitelky i rodičům i učitelkám základní školy. Těšení se na školu a vytváření role budoucího školáka podpoří i návštěva dětí MŠ v základní škole, slavnostní zápis do školy

Spoluprace
obrazek

Dvojjazyčné prostředí

Montessori třída zabezpečuje v plném rozsahu program Montessori vzdělávání. Specifická je však v tom, že je prováděna v tzv. dvojjazyčném prostředí. V průběhu celého dne je rovnocenně používán jazyk český a jazyk anglický. Dítěti se dostane nejkvalitnější jazyková příprava zcela přirozeným a nenásilným způsobem bez nutnosti učení a klasické výuky. Veškerá vzdělávací výuka je postavena na prožitkovém seznamování se smyslovým zapojením, což má největší vliv na zapisování informací do paměti a dále uchovávání již získaných znalostí.

Dlouhodobá studie v oblasti jazykového vzdělávání ukázala, že lidský mozek je schopen podchytit dva jazyky stejně snadno jako jeden. A co více nedochází k neurologickému zatížení. Nedávné výzkumy inteligence, tvořivosti myšlení a schopnosti chápání ukazují při srovnávání dvojjazyčných a jednojazyčných dětí na jasné výhody v učení pro dvojjazyčné děti. Děti, které se již v předškolním zařízení učí denně 2 hodiny hravou formou druhému jazyku, jsou po absolvování testů ve srovnávací skupině stejně dobré v prvním jazyce, ale lepší v matematice.

Marie Montessori se dále zabývala poznáváním, jakým způsobem děti „absorbují“ jazyk bez vynaložení většího úsilí, zatímco dospělí musí při studiu tvrdě pracovat. Dítě, které prochází citlivým obdobím pro učení se lidské řeči, absorbuje jazyk, jeho fonetické vzory, slovní zásobu a gramatickou konstrukci, bez vědomého úsílí. Je schopno se učit dvěma i více jazykům bez vzájemného rušení.

Sportovní a ozdravný program

Požadavek zdárného tělesného rozvoje je zajišťován dostatkem pohybu. Pohybová cvičení jsou podřízena pohybové senzitivitě. Jejich význam spočívá mimo jiné v tom, že pomáhají utvářet smysl pro vnímání vlastního pohybu (kinestetické vnímání), které je předpokladem sebevědomí a uchování pohybových zkušeností.

Lze je dělit na:
a) cvičení čerpající náměty v běžném denním životě
b) cvičení nehybnosti a ticha
c) gymnastická a rytmická cvičení
d) chůze po linii (elipse) – koncentrace pozornosti, koordinace pohybů a rovnováha

Zdraví děti podporují nabízené aktivity a činnosti jako prvky jógy, relaxační techniky, 2x ročně pobyt dětí na škole v přírodě, sportovní kroužky, pohybové aktivity začleňované do běžného dne.

Naší snahou je vytvořit pevný základ k budoucí spokojenosti a úspěšnosti v životě dítěte a později dospělého jedince. Počáteční úspěchy v MŠ i ZŠ jsou jistotou k vypěstování zdravého sebevědomí dítěte. Zdravý psychický vývoj současně upevňuje fyzické zdraví jedince.

Relaxační a pohybové chvilky, pohybové hry, využití nářadí, jsou denně zařazovány do programu dětí, vhodnou manipulací s předměty je rozvíjena i jemná motorika, cvičení syslů. Součástí tělesné pohody je příznivé klima, časté větrání, otužování, akustická pohoda.

Celý přístup k dítěti a jeho pobytu v mateřské škole je založen na úctě k jeho osobnosti, jeho individuálních schopností. Všechny metody jsou postaveny na pozitivním cítění a prožívání . Učitelky se snaží poznat možnosti a meze jednotlivých dětí, nabízejí jim dostatek činností, podporují sebedůvěru. Duševní pohoda je chápána jako součást zdraví. Veselá nálada humor, dobré vztahy mezi dětmi i dospělými jsou důležité pro předcházení pocitu stresu z jiného prostředí.

Spoluprace

Pedagogové

Kateřina Doležalová

Kateřina Doležalová

vedoucí pobočky, tel: 728 535 187

Vystudovala jsem magisterské studium, obor speciální pedagogika – logopedie a surdopedie na Univerzitě Karlově v Praze. Během studií jsem navštívila řadu různých školských i zdravotnických zařízení. Dva roky jsem působila jako lektor zaměřující se na rozvoj komunikačních dovedností v mateřských školách pod vedením klinické logopedky. Opakovaně jsem asistovala na letních a příměstských táborech. Práce s dětmi je pro mě naplňující a obohacující.

Vedrana Mahmutović-Parczewska

Vedrana Mahmutović-Parczewska

učitelka, vedoucí pobočky

Jsem učitelka ve třídě 3-6 letých dětí, výuka probíhá v anglickém jazyce. Vystudovala jsem Psychologii na Univerzitě v Sarajevu, a zde jsem se seznámila s Montessori pedagogikou. Absolvovala jsem Roční Montessori vzdělávací kurz. „Děti mě insprují a společně objevujeme svět.“

Eva Baláčová

Eva Baláčová

Montessori průvodce

Vystudovala jsem sociálně právní managment. Pracovala jsem v domově pro zdravotně postižené osoby. Mám kurz „Chůva pro předškolní děti“ a “ Pokračující diplomový kurz 0-3″. Během práce s dětmi jsem se seznámila s montessori pedagogikou, která mě motivuje vytvořit šťastné prostředí pro naše malé kamarády. Dokončuji kurz Montessori 0-3.

Taťána Sharonová

Taťána Sharonová

chůva

Je mi 60 let. Jsem maminka 2 děti a babička 3 vnuků. V Rusku jsem vystudovala vyšší odbornou školu, obor „Předškolní  vzdělání“. Jako učitelka v mateřské školce pracuji už 35 let. Mezi mé záliby patří cestovaní a četba. Celý svůj život jsem věnovala dětem a metoda M. Montesori mě moc inspirovala jednoduchostí ve vytváření inspirativního a láskyplného prostředí pro přirozený a radostný rozvoj dětské osobnosti.

Nermina Kovačević

Nermina Kovačević

 I was born in Bosnia and Herzegovina. I have graduated law school in Sarajevo. During my college years I have done a lot of babysitting and nannying. Given my interest in providing the best care I have discovered the Montessori technique and was able to see the positive effect it had on the child development. Introducing children to English language at an early age allows them to use it not only as means of communication but also exploration. To ensure the development of the children is to ensure the future of the world.

Ceník MŠ

Třída s výukou angličtiny/bilingvální třída

  • školné – 5.900,- Kč/měs
  • zápisné – 2.000,- Kč

Finanční příspěvky

výtvarný fond – 1 x za pololetí – 400,- Kč

kulturní fond – 1 x za pololetí – 500,- Kč

rodičovský příspěvěk – 1 x za rok – 1.500,- Kč na obnovu vybavení

 

 

 

Dětská skupina

Provoz dětské skupiny: 7:00 – 17:00

Do skupiny příjmáme děti od 1,5 roku.

Eva Baláčová

Eva Baláčová

chůva

Vystudovala jsem sociálně právní managment. Pracovala jsem v domově pro zdravotně postižené osoby. Mám kurz „Chůva pro předškolní děti“ a “ Pokračující diplomový kurz 0-3″. Během práce s dětmi jsem se seznámila s montessori pedagogikou, která mě motivuje vytvořit šťastné prostředí pro naše malé kamarády. Dokončuji kurz Montessori 0-3.

Veronika Friedrichová

Veronika Friedrichová

chůva

Vystudovala jsem Obchodní akademii a Ekonomické lyceum. Mluvím anglicky, španělsky a polsky. Mám kurz Montessori pro děti od 0 do 3 let, chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky a pracovník v sociálních službách. Pracovala jsem v soukromých česko-anglických školkách, s handikepovanými dětmi také jako chůva a vedoucí na táboře.

Ceník Dětské skupiny

školné – 5.500,- Kč/měs

zápisné – 2.000,- Kč

Finanční příspěvky

výtvarný fond – 1 x za pololetí – 400,- Kč

kulturní fond – 1 x za pololetí – 500,- Kč

rodičovský příspěvěk – 1 x za rok – 1 500,- Kč na obnovu vybavení

Nezávazná přihláška

Školné je smluvní, mateřská škola může na základě svého rozhodnutí poskytnout slevu na školném, kdy výše měsíčního školného bude stanovena na základě oboustranné dohody při přijetí dítěte.

V ceně školného není zahrnuto stravné. 

Strava: 78,- Kč/den (v ceně je zahrnuta přesnídávka, oběd, odpolední svačinka a celodenní pitný režim)
.
Poskytovatel stravy Zdravá školní jídelna Vitalité. Školní jídelna poskytuje plnohodnotné stravování dle principů zdravé výživy. Máme možnost podílet se na tvorbě jídelníčku. Na základě speciálních diet je možno individuálně upravovat jídelníček.

Rodiče, kteří obdrží rozhodnutí o přijetí dítěte do předškolního vzdělávání hradí zápisné ve výši 2.000,- Kč

ZÁPIS DĚTÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2020/2021 STÁLE PROBÍHÁ. 

Přijímáme děti také v průběhu školního roku. Na aktuální volná místa se můžete kdykoliv informovat.

POTVRZENÍ O PŘIJETÍ PŘIHLÁŠKY OBDRŽÍTE EMAILEM NEJPOZDĚJI DO 3 DNŮ. V případě, že Vám toto potvrzení nepřijde, vyplňte prosím přihlášku znovu, případně kontaktujte telefonicky školu.Kontakt

Mapa

Mateřská škola Sluníčko – Montessori
Brno – Královo pole

Evropská unie
Evropská unie
Evropská unie