facebook

Mateřská škola Sluníčko – Montessori
Šrámkova 14, Brno-Lesná

obrazek

Charakteristika

Mateřská škola zahájila svoji činnost jako první soukromá MŠ v České republice od 1.9.1990 a od 1.9.1992 je zařazena v síti mateřských škol Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Prioritou naší MŠ je vytváření oázy klidu a pohody pro děti. Svým rodinným charakterem a nízkým počtem dětí ve třídě zajišťuje každému dítěti individuální přistup, který je sledován individuálními plány výchovně-vzdělávací péče. Na jejich tvorbě se mohou podílet rodiče společně s třídní učitelkou a dětským školním psychologem.

Zdraví dětí podporují nabízené aktivity a činnosti jako prvky jógy, relaxační techniky, každoročně pobyt dětí na škole v přírodě , sportovní kroužky, pohybové aktivity začleňované do běžného dne.

Naší snahou je vytvořit pevný základ k budoucí spokojenosti a úspěšnosti v životě dítěte, a později dospělého jedince. Počáteční úspěchy v MŠ i ZŠ jsou jistotou k vypěstování zdravého sebevědomí dítěte. Zdravý psychický vývoj současně upevňuje fyzické zdraví jedince.

Mateřskou školu navštěvují děti ve věku 2 – 7 let. Pro předškolní děti je vytvořena speciální příprava na základní školu pod vedením odborného pedagoga.

PROVOZ ŠKOLY: 7.00-16.30 HOD., V PŘÍPADĚ VELKÉHO ZÁJMU RODIČŮ, LZE DOBU PRODLOUŽIT.

 

Prostředí školy

Prostředí je uspořádáno tak, aby umožnilo dítěti zkoumat a učit se samostatně, bez vnější pomoci. Je-li získání dovednosti rozloženo na tak malé kroky, které dítě může provádět bez pomoci dospělého, pak nepotřebuje dlouhý výklad, ale je schopno samostatně dojít k cíli.

Vnější prostředí nesmí svým uspořádáním působit chaoticky, a to především na malé děti, protože příliš mnoho podnětů ztěžuje orientaci. Všechny úkoly je třeba připravit tak, aby je dítě mohlo splnit samo. Návaznost úkolů a cvičení i uspořádání předmětů napomáhají dítěti v hledání řešení. Potom není nutné, aby učitel vysvětloval a učil. Nechá dítě dojít samostatně k cíli.

Prostor je rozlišen do oblastí: praktický život, senzorický materiál, matematika, jazyk kosmická výchova (biologie, botanika, zoologie, fyzika, chemie, zeměpis.

Žádný předmět se neučí izolovaně. V učebních osnovách Montessori školy se předměty prolínají a vzájemně ovlivňují.

 

obrazek
obrazek

Pomůcky Montessori

Materiál pro děti předškolního věku je ukázkou uskutečnění principu malých, systematicky po sobě následujících učebních kroků. Kromě toho se zde užívá principu spirálového uspořádání učiva. To znamená, že se dítě setkává s týmž pojmem vícekrát, avšak při každém dalším setkání je pojem do cvičení zařazen v nových souvislostech a ukazují se jeho další znaky. V současné době je výhradním výrobcem Nienhuis v Holandsku.

Spolupráce s rodiči

Rodiče mají možnost kdykoliv se účastnit pobytu svého dítěte ve škole, společně vytváří program školy. Společné oslavy svátků, posezení s rodiči, výlety a různé programy mají za úkol podporovat vztahy mezi rodinou a školou.

Pro nově přijaté děti se po dohodě s rodiči zavádí adaptační postup, nenásilné přivykání dítěte na prostředí školy. Příprava na školu je chápána dlouhodobě (nejen před vstupem do školy), jejím základem je samostatnost, vytvoření potřebných sociálních a společenských návyků. Příprava na školu se nemůže provádět metodami školy, není zaměřena pouze na vědomí dětí. V tomto smyslu budou přípravu presentovat učitelky i rodičům i učitelkám základní školy. Těšení se na školu a vytváření role budoucího školáka podpoří i návštěva dětí MŠ v základní škole, slavnostní zápis do školy.

Spoluprace
obrazek

Výuka angličtiny

Výuka se uskutečňuje volbou vhodných metod v podobě kroužku anglického jazyka. Nevede k přetěžování dětí. Důraz je kladen na zájem a schopnost nápodoby u dětí, využití prožitku, hry, zábavných aktivit a učení v reálných situacích. 

Sportovní a ozdravný program

Požadavek zdárného tělesného rozvoje je zajišťován dostatkem pohybu. Pohybová cvičení jsou podřízena pohybové senzitivitě. Jejich význam spočívá mimo jiné v tom, že pomáhají utvářet smysl pro vnímání vlastního pohybu (kinestetické vnímání), které je předpokladem sebevědomí a uchování pohybových zkušeností.

 

Lze je dělit na:

a) cvičení čerpající náměty v běžném denním životě

b) cvičení nehybnosti a ticha

c) gymnastická a rytmická cvičení

d) chůze po linii (elipse) – koncentrace pozornosti, koordinace pohybů a rovnováha

Zdraví děti podporují nabízené aktivity a činnosti jako prvky jógy, relaxační techniky, 2x ročně pobyt dětí na škole v přírodě, sportovní kroužky, pohybové aktivity začleňované do běžného dne.

Relaxační a pohybové chvilky, pohybové hry, využití nářadí, jsou denně zařazovány do programu dětí, vhodnou manipulací s předměty je rozvíjena i jemná motorika, cvičení syslů. Součástí tělesné pohody je příznivé klima, časté větrání, otužování, akustická pohoda.

Celý přístup k dítěti a jeho pobytu v mateřské škole je založen na úctě k jeho osobnosti, jeho individuálních schopností. Všechny metody jsou postaveny na pozitivním cítění a prožívání . Učitelky se snaží poznat možnosti a meze jednotlivých dětí, nabízejí jim dostatek činností, podporují sebedůvěru. Duševní pohoda je chápána jako součást zdraví. Veselá nálada humor, dobré vztahy mezi dětmi i dospělými jsou důležité pro předcházení pocitu stresu z jiného prostředí.

Spoluprace

Pedagogové

Veronika Kanýzová

Veronika Kanýzová

učitelka 1. třídy, vedoucí pobočky, tel. : 601 347 191

Pracuji v MŠ Montessori od roku 2010. Vystudovala jsem Gymnázium T.G.M v Hustopečích, diplomový kurz Montessori pedagogiky (6-12), studium VŠ – obor Učitelství pro MŠ. Další kurzy: akreditovaný kurz Komunikace s rodiči, Respektovat a být respektován, Edukačně – stimulační skupiny, Školní zralost, lektor programu ŠANCE PRO VAŠE DÍTĚ. Praxe v asistent pedagoga u integrovaného žáka na ZŠ, pedagogické praxe v MŠ.

Zdeňka Fědorová

Zdeňka Fědorová

Montessori průvodce

Pracuji v MŠ Montesori od roku 2016. Vystudovala jsem obor Pracovník v sociálních službách, osvědčení chůva do zahájení povinné školní docházky, pedagogika Montessori pro mateřské školy, jazyková škola, Také mám kurzy: vzdělávací akreditovaný program, komunikace s rodiči, kurz Montessori pedagogiky pro chůvy (0-3), kurz Reiki I a II stupeň, metamorfní technika I a II stupeň.

 

Iva Palátová

Iva Palátová

Montessori průvodce, učitelka 2. řídy

Pracuji v MŠ Montessori od roku 2016. Vystudovala jsem Střední školu sociálních a zdravotních služeb, kurz asistenta pedagoga, studium předškolní a mimoškolní pedagogiky. Také mám kurzy: akreditovaný kurz „Komunikace s rodiči“, kurz Škola v pohybu (Infra), Montessori pedagogika pro chůvy (0-3).

Veronika Hujňáková

Veronika Hujňáková

učitelka 2. třidy

Vystudovala jsem obchodní akademii a předškolní pedagogika na SPgŠ. Po ukončení školy jsem začala pořádat příměstské a pobytové tábory, kde jsem působila jako vedoucí. Práce s dětmi mě naplňuje, tudíž jsem se rozhodla doplnit vzdělání pro předškolní a mimoškolní pedagogiku. Mám kurz asistenta pedagoga. Kurz manželů Kopřivových „Respektovat a být respektován“, a roční montessori kurz. 

Ceník

Třída s výukou v jazyce českém (přihláška)

 • celodenní pravidelná docházka – školné: 5.000,- Kč/měs
 • nepravidelná docházka:
 • 1x týdně – 1.500,- Kč/měs
 • 2x týdně – 3.000,- Kč/měs
 • 3x týdně – 4.500,- Kč/měs
 • zápisné – 2.000,- Kč

Třída pro nejmenší od 2 let (přihláška)

 • celodenní pravidelná docházka – školné: 5.390,-Kč/měs
 • nepravidelná docházka:
 • 1x týdně – 1.500,- Kč/měs
 • 2x týdně – 3.000,- Kč/měs
 • 3x týdně – 4.500,- Kč/měs
 • zápisné – 2.000,- Kč

Finanční příspěvky 

výtvarný fond – 1 x za pololetí – 400,- Kč

kulturní fond – 1 x za pololetí – 500,- Kč

rodičovský příspěvěk – 1 x za rok – 1 500,- Kč na obnovu vybavení

Nezávazná přihláška

Školné je smluvní, mateřská škola může na základě svého rozhodnutí poskytnout slevu na školném, kdy výše měsíčního školného bude stanovena na základě oboustranné dohody při přijetí dítěte.

V ceně školného není zahrnuto stravné.

Stravné je ze strany školy dotováno, proto je jeho výše poloviční oproti cizím strávníkům.

Výše stravného je 36,- Kč/den, v ceně je zahrnuta přesnídávka, oběd, svačina a celodenní pitný režim.

Rodiče, kteří obdrží rozhodnutí o přijetí dítěte do předškolního vzdělávání hradí zápisné ve výši 2.000,- Kč

Zápis dětí pro školní rok 2020/2021 stále probíhá. 
Přijímáme přihlášky pro následující školní rok 2021/2022.
Rodiče vyplní níže uvedenou přihlášku na pobočku školy, o kterou mají zájem.
(Do poznámky napiště o který školní rok máte zájem).

POTVRZENÍ O PŘIJETÍ PŘIHLÁŠKY OBDRŽÍTE EMAILEM NEJPOZDĚJI DO 3 DNŮ. V případě, že Vám toto potvrzení nepřijde, vyplňte prosím přihlášku znovu, případně kontaktujte telefonicky školu.Kontakt

Mapa

Mateřská škola Sluníčko – Montessori
Brno—Lesná

Evropská unie
Evropská unie Evropská unie