facebook

Mateřská škola Sluníčko – Montessori
Šrámkova 14, Brno-Lesná

obrazek

Charakteristika

Mateřská škola zahájila svoji činnost jako první soukromá MŠ v České republice od 1.9.1990 a od 1.9.1992 je zařazena v síti mateřských škol Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Prioritou naší MŠ je vytváření oázy klidu a pohody pro děti. Svým rodinným charakterem a nízkým počtem dětí ve třídě zajišťuje každému dítěti individuální přistup, který je sledován individuálními plány výchovně-vzdělávací péče. Na jejich tvorbě se mohou podílet rodiče společně s třídní učitelkou a dětským školním psychologem.

Zdraví dětí podporují nabízené aktivity a činnosti jako prvky jógy, relaxační techniky, každoročně pobyt dětí na škole v přírodě , sportovní kroužky, pohybové aktivity začleňované do běžného dne.

Naší snahou je vytvořit pevný základ k budoucí spokojenosti a úspěšnosti v životě dítěte, a později dospělého jedince. Počáteční úspěchy v MŠ i ZŠ jsou jistotou k vypěstování zdravého sebevědomí dítěte. Zdravý psychický vývoj současně upevňuje fyzické zdraví jedince.

Mateřskou školu navštěvují děti ve věku 2 – 7 let. Pro předškolní děti je vytvořena speciální příprava na základní školu pod vedením odborného pedagoga.

Provoz školy

7:00 – 17:00

LETNÍ PROVOZ (ČERVENEC, SRPEN): 8:00 – 16:00

 

Prostředí školy

Prostředí je uspořádáno tak, aby umožnilo dítěti zkoumat a učit se samostatně, bez vnější pomoci. Je-li získání dovednosti rozloženo na tak malé kroky, které dítě může provádět bez pomoci dospělého, pak nepotřebuje dlouhý výklad, ale je schopno samostatně dojít k cíli.

Vnější prostředí nesmí svým uspořádáním působit chaoticky, a to především na malé děti, protože příliš mnoho podnětů ztěžuje orientaci. Všechny úkoly je třeba připravit tak, aby je dítě mohlo splnit samo. Návaznost úkolů a cvičení i uspořádání předmětů napomáhají dítěti v hledání řešení. Potom není nutné, aby učitel vysvětloval a učil. Nechá dítě dojít samostatně k cíli.

Prostor je rozlišen do oblastí: praktický život, senzorický materiál, matematika, jazyk kosmická výchova (biologie, botanika, zoologie, fyzika, chemie, zeměpis.

Žádný předmět se neučí izolovaně. V učebních osnovách Montessori školy se předměty prolínají a vzájemně ovlivňují.

 

obrazek
obrazek

Pomůcky Montessori

Materiál pro děti předškolního věku je ukázkou uskutečnění principu malých, systematicky po sobě následujících učebních kroků. Kromě toho se zde užívá principu spirálového uspořádání učiva. To znamená, že se dítě setkává s týmž pojmem vícekrát, avšak při každém dalším setkání je pojem do cvičení zařazen v nových souvislostech a ukazují se jeho další znaky. V současné době je výhradním výrobcem Nienhuis v Holandsku.

Spolupráce s rodiči

Rodiče mají možnost kdykoliv se účastnit pobytu svého dítěte ve škole, společně vytváří program školy. Společné oslavy svátků, posezení s rodiči, výlety a různé programy mají za úkol podporovat vztahy mezi rodinou a školou.

Pro nově přijaté děti se po dohodě s rodiči zavádí adaptační postup, nenásilné přivykání dítěte na prostředí školy. Příprava na školu je chápána dlouhodobě (nejen před vstupem do školy), jejím základem je samostatnost, vytvoření potřebných sociálních a společenských návyků. Příprava na školu se nemůže provádět metodami školy, není zaměřena pouze na vědomí dětí. V tomto smyslu budou přípravu presentovat učitelky i rodičům i učitelkám základní školy. Těšení se na školu a vytváření role budoucího školáka podpoří i návštěva dětí MŠ v základní škole, slavnostní zápis do školy.

Spoluprace
obrazek

Výuka angličtiny

Výuka se uskutečňuje volbou vhodných metod v podobě kroužku anglického jazyka. Nevede k přetěžování dětí. Důraz je kladen na zájem a schopnost nápodoby u dětí, využití prožitku, hry, zábavných aktivit a učení v reálných situacích. 

Sportovní a ozdravný program

Požadavek zdárného tělesného rozvoje je zajišťován dostatkem pohybu. Pohybová cvičení jsou podřízena pohybové senzitivitě. Jejich význam spočívá mimo jiné v tom, že pomáhají utvářet smysl pro vnímání vlastního pohybu (kinestetické vnímání), které je předpokladem sebevědomí a uchování pohybových zkušeností.

 

Lze je dělit na:

a) cvičení čerpající náměty v běžném denním životě

b) cvičení nehybnosti a ticha

c) gymnastická a rytmická cvičení

d) chůze po linii (elipse) – koncentrace pozornosti, koordinace pohybů a rovnováha

Zdraví děti podporují nabízené aktivity a činnosti jako prvky jógy, relaxační techniky, 2x ročně pobyt dětí na škole v přírodě, sportovní kroužky, pohybové aktivity začleňované do běžného dne.

Relaxační a pohybové chvilky, pohybové hry, využití nářadí, jsou denně zařazovány do programu dětí, vhodnou manipulací s předměty je rozvíjena i jemná motorika, cvičení syslů. Součástí tělesné pohody je příznivé klima, časté větrání, otužování, akustická pohoda.

Celý přístup k dítěti a jeho pobytu v mateřské škole je založen na úctě k jeho osobnosti, jeho individuálních schopností. Všechny metody jsou postaveny na pozitivním cítění a prožívání . Učitelky se snaží poznat možnosti a meze jednotlivých dětí, nabízejí jim dostatek činností, podporují sebedůvěru. Duševní pohoda je chápána jako součást zdraví. Veselá nálada humor, dobré vztahy mezi dětmi i dospělými jsou důležité pro předcházení pocitu stresu z jiného prostředí.

Spoluprace

Pedagogové

Veronika Kanýzová

Veronika Kanýzová

Montessori průvodce, vedoucí pobočky,e-mail: slunicko.sramkova@seznam.cz tel. : 601 347 191

 Vzdělání a kurzy: 

 Diplomový kurz Montessori pedagogiky (6-12),

Studium VŠ – obor Učitelství pro MŠ.

kurzy: akreditovaný kurz Komunikace s rodiči, Respektovat a být respektován, ESS, Školní zralost, lektor programu ŠANCE PRO VAŠE DÍTĚ.

V MŠ Sluníčko pracuji od roku 2010. Práce s dětmi je pro mě naplňující a smysluplná.

 

 

Šárka Rousková

Montessori průvodce

Vzdělání a kurzy:

 Předškolní pedagogika SPgŠ 

Kurz Montessori pedagogiky ukončení jaro 2023

Kurzy. Diagnostika dítěte předškolního věku.

V MŠ Sluníčko pracuje od roku 2021.

 

Mgr. Kristýna Nováková

Montessori průvodce

 

Vzdělání a kurzy:

UMŠ UP Olomouc( Bc.), Pedagogika předškolního věku Univerzita Hradec Králové (Bc.,Mgr.)

Diplomový kurz Montessori pedagogiky (3-6 let) V MŠ Sluníčko – Montessori pracuji od roku 2015.

Zdeňka Fědorová

Zdeňka Fědorová

Montessori průvodce

Vzdělání a kurzy:

  Chůva do zahájení povinné školní docházky, pedagogika Montessori pro mateřské školy,  kurzy: vzdělávací akreditovaný program  Komunikace s rodiči, kurz Montessori pedagogiky pro chůvy (0-3)

V MŠ Sluníčko  Montessori pracuji od roku 2016.

 

Eva Trokanová

Montessori průvodce

Vzdělání a kurzy:

Předškolní pedagogiku na SPgŠ

Kurz Montessori pedagogiky ukončení jaro 2023

V MŠ Sluníčko pracuje od roku 2021.

Bc. Svitlana Shtefko

Chůva

Vzdělání a kurzy:

Rekvalifikační kurz Chůva pro děti do zahájení předškolní docházky 

úvodní kurz Montessori pedagogiky 

v MŠ Sluníčko pracuje od roku 2021.

 

Ceník

Třída s výukou v jazyce českém pro školní rok 2023/2024 

  • Měsíční školné na školní rok 2023/24 je 6.000 Kč měsíčně 
  •  zápisné – 2.000,- Kč

Finanční příspěvky 

                                                                                     Příspěvky pro školní rok 2023/2024:

                                                                                    výtvarný fond – 1 x za pololetí – 500,- Kč

                                                                                     kulturní fond – 1 x za pololetí – 700,- Kč

                                                                rodičovský příspěvěk – 1 x za rok – 1 500,- Kč na obnovu vybavení

Nezávazná přihláška

Přijímáme přihlášky pro následující školní rok 2023/2024.
Rodiče vyplní níže uvedenou přihlášku na pobočku školy, o kterou mají zájem.
(Do poznámky napiště o který školní rok máte zájem).

POTVRZENÍ O PŘIJETÍ PŘIHLÁŠKY OBDRŽÍTE EMAILEM NEJPOZDĚJI DO 3 DNŮ. V případě, že Vám toto potvrzení nepřijde, vyplňte prosím přihlášku znovu, případně kontaktujte telefonicky školu.

 

 

 Kontakt

Mapa

Mateřská škola Sluníčko – Montessori
Brno—Lesná

Evropská unie
MAP-IV
publicita
Evropská unie Evropská unie