facebook

Zápis k předškolnímu vzdělávání do Mateřské školy Sluníčko – Montessori pro školní rok 2024/2025

 

Zápis k předškolnímu vzdělávání se koná ve dnech 2. – 10. 5. 2024

Podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhlášky č. 14/2005 Sb., je pro děti, které dosáhnou do 31. 8. 2024 pěti let, předškolní vzdělávání od 1. 9. 2024 povinné.

Rodiče dětí 5-ti letých a starších mají tedy povinnost zapsat dítě do mateřské školy. Nemusí však v tomto případě dodržet spádovost, ale mohou dítě zapsat do soukromé mateřské školy i mimo vymezený školský obvod. Soukromá škola pak oznámí spádové MŠ, že dítě bylo přijato k povinnému předškolnímu vzdělávání do soukromé MŠ.

 I. Fáze – Vydávání přihlášek

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání do mateřské školy je možné získat těmito způsoby:

 II. Fáze – Vydávání přihlášek

V termínu od 2. do 10. 5. 2024 proběhne sběr žádostí.

Žádosti nelze přijímat předčasně, je nutné dodržet termín sběru žádostí, viz výše.

 Dokumenty potřebné k zápisu:

 1. Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání a Evidenční list, včetně potvrzení od lékaře.
 2. Rodný list dítěte – pro kontrolu vyplněných údajů
 3. Cizí státní příslušníci (mimo EU) předloží u zápisu: – platný trvalý pobyt na území ČR.
 4. V případě, že je dítě v péči PPP nebo SPC, je třeba doložit aktuální zprávu. Taktéž při odkladu povinné školní docházky.

 Podání žádosti:

Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání – přihlášku doručit následujícími způsoby:

 • poštou (rozhodující je datum podání na poštu),
 • e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem, na adresy jednotlivých poboček MŠ:

Hálkova/Elgartova: sekretariat@slunicko-montessori.czse

Bzenecká: slunicko-bzenecka@seznam.cz

Jana Babáka: slunicko.babaka@seznam.cz

Šrámkova: slunicko.sramkova@seznam.cz

 • osobní podání (vedoucím jednotlivých poboček MŠ Sluníčko – Montessori, po předchozí telefonické domluvě konkrétního termínu)

O zaevidování Žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání o přijetí budete informováni e-mailem na kontaktní adresu žádosti.

 III. Fáze – Vyhodnocování žádostí

Od 13. 5. 2024 můžete očekávat informaci o přijetí/nepřijetí Vašeho dítěte do MŠ Sluníčko – Montessori, s.r.o. Výsledky přijímacího řízení budou uveřejněny na webových stránkách mateřské školy pod přiděleným kódem ditěte.

Mateřská škola Vám v termínu od 13. 5. – 17. 5. 2024 osobně nebo písemně doručí „Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí dítěte“.

Podání přihlášky je možné i po 17. 5. 2024, po třetí fázi, v případě volné kapacity Mateřské školy Sluníčko – Montessori.

Podle §36 odst.3 zákona č.500/2004 sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, má účastník řízení možnost vyjádřit se před vydáním rozhodnutí k podkladům rozhodnutí a rovněž má možnost navrhnout doplnění podkladů či důkazního řízení.

 Kritéria pro přijetí dítěte do MŠ Sluníčko – Montessori:

 • věk dítěte,
 • absolvování povinných pravidelných očkování,
 • soulad se zaměřením MŠ (Montessori pedagogika)
 • sebeobsluha (předpokládá se dopomoc u dětí ve třídě 2-3),
 • motorické dovednosti odpovídající aktivitám MŠ (vycházka, pobyt na školní zahradě, výlet, apod.),
 • kapacita školy
 • úhrada školného a další povinnosti vyplývající ze Školní řádu a Smlouvy o zajištění předškolního vzdělávání dítěte.

O přijetí dětí do mateřských škol rozhoduje ředitelka mateřské školy v přijímacím řízení, které končí uplynutím lhůt stanovených správním řádem. Případná nově vzniklá místa se obsazují v souladu se školským zákonem.

Prohlídka školy

Prohlídka školy je možná individuálně, po předchozí domluvě. V případě zájmu nás, prosím
kontaktujte na email jednotlivých poboček MŠ Sluníčko  – Montessori viz. KONTAKTY

 

V Brně dne 25. 3. 2024

Mgr. Radka Čáslavová

ředitelka Mateřské školy Sluníčko – Montessori, s.r.o.

Evropská unie
MAP-IV
publicita
Evropská unie Evropská unie