facebook

Mateřská škola Sluníčko – Montessori
Bzenecká 23, Brno – Vinohrady

obrazek

Charakteristika

Škola pracuje na základě Montessori pedagogiky, z čehož vyplývá vybavení školy a vzděláním pedagogických pracovníků. V MŠ Bzenecká pracují pedagogové a chůvy, které mají Montessori vzdělání. Pedagogové využívají i řadu různých školení a odborných kurzů.

Třídy na MŠ Bzenecká jsou vybavené Montessori pomůckami a také doplňkovým materiálem. Třídy jsou prostorné a rozdělené podle oblastí vzdělávání (praktický život, smyslová výchova, matematika, jazyk a kosmická výchova). Škola má ložnici, kde děti odpočívají, jídelnu, dílnu pro práci s nářadím a přírodním materiálem, environmentální a výtvarný kout. Každá třída má malou kuchyňku s přístupem k vodě, děti si samy mohou po sobě uklidit, aniž by musely žádat o pomoc pedagoga. Třídy jsou vybaveny hudebními nástroji (piano, Orffovy hudební nástroje).

V blízkém okolí MŠ se nachází krásná prostorná zahrada, která je vybavena záhony pro práci na zahradě a herními prvky pro děti (dřevěné domečky, skluzavky, pískoviště, dřevěné průlezky, domeček s nářadím, špinavá kuchyň pro vaření z přírodnin). Dále pergolou pro úkryt před sluníčkem a ohniště pro pořádání společných akcí u  táboráku.

Naší snahou je vytvořit pevný základ k budoucí spokojenosti a úspěšnosti v životě dítěte a později dospělého jedince. Počáteční úspěchy v MŠ i ZŠ jsou jistotou k vypěstování zdravého sebevědomí dítěte. Zdravý psychický vývoj současně upevňuje fyzické zdraví jedince.

Mateřskou školu navštěvují děti ve věku 2 – 6 let.

Pro předškolní děti je vytvořena speciální příprava na základní školu pod vedením odborného pedagoga.

Prostředí školy

Prostředí je uspořádáno tak, aby umožnilo dítěti zkoumat a učit se samostatně, bez vnější pomoci. Je-li získání dovednosti rozloženo na tak malé kroky, které dítě může provádět bez pomoci dospělého, pak nepotřebuje dlouhý výklad, ale je schopno samostatně dojít k cíli.

Vnější prostředí nesmí svým uspořádáním působit chaoticky, a to především na malé děti, protože příliš mnoho podnětů ztěžuje orientaci. Všechny úkoly je třeba připravit tak, aby je dítě mohlo splnit samo. Návaznost úkolů a cvičení i uspořádání předmětů napomáhají dítěti v hledání řešení. Potom není nutné, aby učitel vysvětloval a učil. Nechá dítě dojít samostatně k cíli.

Prostor tříd je rozlišen do oblastí: praktický život, smyslová výchova, matematika, jazyk, kosmická výchova (biologie, botanika, zoologie, fyzika, chemie, zeměpis)
Také máme svoji dílničku a prostornou lesní hernu, kterou mají děti velmi v oblibě.

Žádný předmět se neučí izolovaně. V učebních osnovách Montessori školy se předměty prolínají a vzájemně ovlivňují.

obrazek
obrazek

Pomůcky Montessori

Materiál pro děti předškolního věku je ukázkou uskutečnění principu malých, systematicky po sobě následujících učebních kroků. Kromě toho se zde užívá principu spirálového uspořádání učiva. To znamená, že se dítě setkává s týmž pojmem vícekrát, avšak při každém dalším setkání je pojem do cvičení zařazen v nových souvislostech a ukazují se jeho další znaky. V současné době je výhradním výrobcem Nienhuis v Holandsku.

Spolupráce s rodiči

Rodiče mají možnost kdykoliv se účastnit pobytu svého dítěte ve škole, společně vytváří program školy. Společné oslavy svátků, posezení s rodiči, výlety a různé programy mají za úkol podporovat vztahy mezi rodinou a školou. Pro nově přijaté děti se po dohodě s rodiči zavádí adaptační postup, nenásilné přivykání dítěte na prostředí školy. Příprava na školu je chápána dlouhodobě (nejen před vstupem do školy), jejím základem je samostatnost, vytvoření potřebných sociálních a společenských návyků. Příprava na školu se nemůže provádět metodami školy, není zaměřena pouze na vědomí dětí. V tomto smyslu budou přípravu presentovat učitelky i rodičům i učitelkám základní školy. Těšení se na školu a vytváření role budoucího školáka podpoří i návštěva dětí MŠ v základní škole, slavnostní zápis do školy.

Spoluprace
obrazek

Kroužky

Výuka se uskutečňuje volbou vhodných metod, nevede k přetěžování dětí. Důraz je kladen na zájem a schopnost nápodoby u dětí.

Dále si mohou dle svých zájmů vybrat: SPORTÍK – všeobecná příprava pro celkový fyzický rozvoj dítěte, podpora hrubé motoriky, rovnováhy, koordinace, spolupráce mezi dětmi, vytrvalosti… VÝTVARNÝ ATELIÉR – výtvarné činnosti které potěší malé mistry. MALÝ VĚDEC – provádění pokusů. ANGLIČTINA s lektorkou. LOGOPEDIE se speciálními pedagogy (individuální i skupinová).

Platba za kroužky se uskutečňuje samostatně.

Sportovní a ozdravný program

Požadavek zdárného tělesného rozvoje je zajišťován dostatkem pohybu. Pohybová cvičení jsou podřízena pohybové senzitivitě. Jejich význam spočívá mimo jiné v tom, že pomáhají utvářet smysl pro vnímání vlastního pohybu (kinestetické vnímání), které je předpokladem sebevědomí a uchování pohybových zkušeností

Lze je dělit na:
a) cvičení čerpající náměty v běžném denním životě
b) cvičení ticha a koncentrace
c) gymnastická a rytmická cvičení
d) chůze po linii (elipse) – koncentrace pozornosti, koordinace pohybů a rovnováha

Zdraví děti podporují nabízené aktivity a činnosti jako prvky jógy, relaxační techniky, pobyt dětí na škole v přírodě, lyžařské kurzy, sportovní kroužky, pohybové aktivity začleňované do běžného dne.

Naší snahou je vytvořit pevný základ k budoucí spokojenosti a úspěšnosti v životě dítěte a později dospělého jedince. Počáteční úspěchy v MŠ i ZŠ jsou jistotou k vypěstování zdravého sebevědomí dítěte. Zdravý psychický vývoj současně upevňuje fyzické zdraví jedince.

Relaxační a pohybové chvilky, pohybové hry, využití nářadí, jsou denně zařazovány do programu dětí, vhodnou manipulací s předměty je rozvíjena i jemná motorika, cvičení smyslů. Součástí tělesné pohody je příznivé klima, časté větrání, otužování, akustická pohoda.

Celý přístup k dítěti a jeho pobytu v mateřské škole je založen na úctě k jeho osobnosti, jeho individuálních schopností. Všechny metody jsou postaveny na pozitivním cítění a prožívání . Učitelky se snaží poznat možnosti a meze jednotlivých dětí, nabízejí jim dostatek činností, podporují sebedůvěru. Duševní pohoda je chápána jako součást zdraví. Veselá nálada humor, dobré vztahy mezi dětmi i dospělými jsou důležité pro předcházení pocitu stresu z jiného prostředí.

Spoluprace

Provoz školy

7:00 – 16:30

LETNÍ PROVOZ (ČERVENEC, SRPEN): 8:00 – 16:00

 

Pedagogové

Mgr. Martina Adamčíková

Mgr. Martina Adamčíková

Montessori průvodce, vedoucí pobočky tel: 776 746 785, e-mail: slunicko-bzenecka@seznam.cz

Vzdělání: VŠ
Kurzy:
Český národní diplom Montessori pro práci s dětmi do 7 let, Zdravotník zotavovacích akcí (akreditovaný MŠMT), Certifikát MISP instruktor, seminář Umění pozorovat s Karen Pearce (Montessori ČR)
První pomoc

 V MŠ Sluníčko-Montessori pracuji od roku 2019

Práci s dětmi vnímám jako svoje poslání

Mgr. Ing. Galja Georgieva

Mgr. Ing. Galja Georgieva

Montessori průvodce

Vzdělání: VŠ
Kurzy: Montessori kurz pro věk 3-6 let
Polytechnická pregramotnost v MŠ
První pomoc

Ve Sluníčku pracuji od roku 2019 

Práce s dětmi je pro mě výzva, odpovědnost, zábava a radost

Mgr. Petra Musilová

Mgr. Petra Musilová

Montessori průvodce

Vzdělání: VŠ
Kurzy
: Český národní diplom Montessori pro práci s dětmi do 7 let, seminář Umění pozorovat s Karen Pearce (Montessori ČR), projekt Rozvoj pedagogů mateřských škol Montessori s týdenní stáží v Londýně (Montessori ČR), Zdravotník zotavovacích akcí (akreditace MŠMT)
První pomoc

 V MŠ Sluníčko Montessori pracuji od roku 2013 

Montessori pedagogika si mě získala svou přirozeností

 

Bc. Eva Rotreklová

Bc. Eva Rotreklová

Montessori průvodce

 Vzdělání: VŠ
Kurzy: Montessori kurz pro věk 3-6 let (Výšehrádek)
Montessori kurz Hrajeme si s batoletem

První pomoc

V ZŠ a MŠ Montessori pracuji od roku 2018

Výchova dětí mě naplňuje a jeho správné pojetí považuji za důležité.

Martina Pospíšilová

Martina Pospíšilová

chůva

Vzdělání: SŠ
Kurzy: Montessori kurz AMI asistent 0-3
Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky, kurz První pomoc pro děti (Červený kříž)

V MŠ Sluníčku pracuji od roku 2022 

Děti jsou naším zrcadlem.

 

Markéta Mikešová

Markéta Mikešová

Montessori průvodce

Vzdělání: SŠ
Kurzy:
Diplomový kurz Monessori  pro věk 0-3 roky (Montessori ČR) Montessori kurz Hrajeme si s batoletem, akreditovaný kurz Metodika pohybových her od 2 do 3 let, kurz keramiky, akreditace asistent pedagoga.
První pomoc

V ZŠ a MŠ Montessori Sluníčko pracuji od roku 2019

Práce s dětmi mě naplňuje a velmi ráda se podílím na výchově a vzdělávání budoucí generace.

 

Ceník

Třídy pro děti 3-6 let

  • Měsíční školné na školní rok 2024/25 zůstává pro stávající děti stejné
  • Nové děti hradí na školní rok 2024/25 školné 6.500 Kč měsíčně + zápisné 2.000 Kč

Třída pro děti 2-3 roky- navýšili jsme kapacitu, ještě máme volná místa

  • Měsíční školné pro rok 2024/25 je 6.500 Kč
  • zápisné – 2.000 Kč

V naší MŠ nenabízíme sdílená místa. Jestli bude dítě do MŠ docházet 1x či 5x týdně, záleží na domluvě se zástupci.

Rodiče, kteří obdrží rozhodnutí o přijetí dítěte do předškolního vzdělávání hradí zápisné ve výši 2.000,- Kč

Finanční příspěvky

výtvarný fond – 1 x za pololetí – 500 Kč /pro letošní rok je součástí školného

kulturní fond – 1 x za pololetí – 700 Kč /pro letošní rok je součástí školného

rodičovský příspěvek –  2 x za rok – 1 500,- Kč na obnovu vybavení

Nezávazná přihláška

V ceně školného není zahrnuto stravné.

Strava: 54,- Kč/den – v ceně je zahrnuta přesnídávka, oběd, odpolední svačinka a celodenní pitný režim
(54,- Kč dotovaná strava, 74,- Kč nedotovaná strava pro strávníky přihlášené v průběhu školního roku).
Poskytovatel školního stravování Školní jídelna Novolíšeňská. Školní jídelna poskytuje plnohodnotné stravování dle principů zdravé výživy. Na základě speciálních diet je možno individuálně upravovat jídelníček.

Rodiče, kteří obdrží rozhodnutí o přijetí dítěte do předškolního vzdělávání hradí zápisné ve výši 2.000,- Kč

PROBÍHÁ ZÁPIS DĚTÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2024/2025
Přijímáme děti také v průběhu školního roku. Na aktuální volná místa se můžete kdykoliv informovat.

PROVOZ ŠKOLY JE OD 7:00 DO 16:30 HOD.

POTVRZENÍ O PŘIJETÍ PŘIHLÁŠKY OBDRŽÍTE EMAILEM NEJPOZDĚJI DO 3 DNŮ. V případě, že Vám toto potvrzení nepřijde, vyplňte prosím přihlášku znovu, případně kontaktujte telefonicky školu.Kontakt

Mapa

Mateřská škola Sluníčko – Montessori
Brno – Vinohrady

Evropská unie
MAP-IV
publicita
Evropská unie Evropská unie