facebook

Mateřská škola Sluníčko – Montessori
Bzenecká 23, Brno – Vinohrady

obrazek

Charakteristika

Škola pracuje na základě Montessori pedagogiky, z čehož vyplývá vybavení školy a vzděláním pedagogických pracovníků. V MŠ Bzenecká pracují pedagogové a chůvy, které mají Montessori vzdělání. Pedagogové využívají i řadu různých školení a odborných kurzů.

Třídy na MŠ Bzenecká jsou vybavené Montessori pomůckami a také doplňkovým materiálem. Třídy jsou prostorné a rozdělené podle oblastí vzdělávání (praktický život, smyslová výchova, matematika, jazyk a kosmická výchova). Škola má ložnici, kde děti odpočívají, jídelnu, relaxační místnost s knihovnou, dílnu pro práci s nářadím a přírodním materiálem, environmentální a výtvarný kout. Každá třída má malou kuchyňku s přístupem k vodě, děti si sami mohou po sobě uklidit, aniž by musely žádat o pomoc pedagoga. Třídy jsou vybaveny hudebními nástroji- (klavír, piano, Orffovy hudební nástroje).

V blízkém okolí MŠ se nachází krásná prostorná zahrada, která je vybavena záhony pro práci na zahradě a herními prvky pro děti (dřevěné domečky, skluzavky, pískoviště, dřevěné průlezky, domeček s nářadím). Dále pergolou pro úkryt před sluníčkem a ohniště pro pořádání společných akcí u  táboráku.

Naší snahou je vytvořit pevný základ k budoucí spokojenosti a úspěšnosti v životě dítěte a později dospělého jedince. Počáteční úspěchy v MŠ i ZŠ jsou jistotou k vypěstování zdravého sebevědomí dítěte. Zdravý psychický vývoj současně upevňuje fyzické zdraví jedince.

Mateřskou školu navštěvují děti ve věku 2 – 6 let.

Pro předškolní děti je vytvořena speciální příprava na základní školu pod vedením odborného pedagoga.

Prostředí školy

Prostředí je uspořádáno tak, aby umožnilo dítěti zkoumat a učit se samostatně, bez vnější pomoci. Je-li získání dovednosti rozloženo na tak malé kroky, které dítě může provádět bez pomoci dospělého, pak nepotřebuje dlouhý výklad, ale je schopno samostatně dojít k cíli.

Vnější prostředí nesmí svým uspořádáním působit chaoticky, a to především na malé děti, protože příliš mnoho podnětů ztěžuje orientaci. Všechny úkoly je třeba připravit tak, aby je dítě mohlo splnit samo. Návaznost úkolů a cvičení i uspořádání předmětů napomáhají dítěti v hledání řešení. Potom není nutné, aby učitel vysvětloval a učil. Nechá dítě dojít samostatně k cíli.

Prostor tříd je rozlišen do oblastí: praktický život, smyslová výchova, matematika, jazyk, kosmická výchova (biologie, botanika, zoologie, fyzika, chemie, zeměpis)
Také máme svoji dílničku a prostornou lesní hernu, kterou mají děti velmi v oblibě.

Žádný předmět se neučí izolovaně. V učebních osnovách Montessori školy se předměty prolínají a vzájemně ovlivňují.

obrazek
obrazek

Pomůcky Montessori

Materiál pro děti předškolního věku je ukázkou uskutečnění principu malých, systematicky po sobě následujících učebních kroků. Kromě toho se zde užívá principu spirálového uspořádání učiva. To znamená, že se dítě setkává s týmž pojmem vícekrát, avšak při každém dalším setkání je pojem do cvičení zařazen v nových souvislostech a ukazují se jeho další znaky. V současné době je výhradním výrobcem Nienhuis v Holandsku.

Spolupráce s rodiči

Rodiče mají možnost kdykoliv se účastnit pobytu svého dítěte ve škole, společně vytváří program školy. Společné oslavy svátků, posezení s rodiči, výlety a různé programy mají za úkol podporovat vztahy mezi rodinou a školou. Pro nově přijaté děti se po dohodě s rodiči zavádí adaptační postup, nenásilné přivykání dítěte na prostředí školy. Příprava na školu je chápána dlouhodobě (nejen před vstupem do školy), jejím základem je samostatnost, vytvoření potřebných sociálních a společenských návyků. Příprava na školu se nemůže provádět metodami školy, není zaměřena pouze na vědomí dětí. V tomto smyslu budou přípravu presentovat učitelky i rodičům i učitelkám základní školy. Těšení se na školu a vytváření role budoucího školáka podpoří i návštěva dětí MŠ v základní škole, slavnostní zápis do školy.

Spoluprace
obrazek

Kroužky

Výuka se uskutečňuje volbou vhodných metod, nevede k přetěžování dětí. Důraz je kladen na zájem a schopnost nápodoby u dětí.

Dále si mohou dle svých zájmů vybrat: KUCHTÍK – vaření pro mlsné jazýčky. Děti se učí o zdravé skladbě stravy, poznávají jak vzniká těsto, připravují pomazánky… SPORTÍK – všeobecná příprava pro celkový fyzický rozvoj dítěte, podpora hrubé motoriky, rovnováhy, koordinace, spolupráce mezi dětmi, vytrvalosti… TVOŘÍLEK – výtvarné činnosti které potěší malé mistry. MALÝ VĚDEC – provádění pokusů. A od roku 2021 máme i kroužek ANGLIČTINY s lektorem.

Platba za kroužky se uskutečňuje samostatně.

Dále se 1x týdně s dětmi v dopoledním bloku věnujeme angličtině, kdy děti angličtinou provádí maňásek.

Sportovní a ozdravný program

Požadavek zdárného tělesného rozvoje je zajišťován dostatkem pohybu. Pohybová cvičení jsou podřízena pohybové senzitivitě. Jejich význam spočívá mimo jiné v tom, že pomáhají utvářet smysl pro vnímání vlastního pohybu (kinestetické vnímání), které je předpokladem sebevědomí a uchování pohybových zkušeností

Lze je dělit na:
a) cvičení čerpající náměty v běžném denním životě
b) cvičení ticha a koncentrace
c) gymnastická a rytmická cvičení
d) chůze po linii (elipse) – koncentrace pozornosti, koordinace pohybů a rovnováha

Zdraví děti podporují nabízené aktivity a činnosti jako prvky jógy, relaxační techniky, 2x ročně pobyt dětí na škole v přírodě, sportovní kroužky, pohybové aktivity začleňované do běžného dne.

Naší snahou je vytvořit pevný základ k budoucí spokojenosti a úspěšnosti v životě dítěte a později dospělého jedince. Počáteční úspěchy v MŠ i ZŠ jsou jistotou k vypěstování zdravého sebevědomí dítěte. Zdravý psychický vývoj současně upevňuje fyzické zdraví jedince.

Relaxační a pohybové chvilky, pohybové hry, využití nářadí, jsou denně zařazovány do programu dětí, vhodnou manipulací s předměty je rozvíjena i jemná motorika, cvičení syslů. Součástí tělesné pohody je příznivé klima, časté větrání, otužování, akustická pohoda.

Celý přístup k dítěti a jeho pobytu v mateřské škole je založen na úctě k jeho osobnosti, jeho individuálních schopností. Všechny metody jsou postaveny na pozitivním cítění a prožívání . Učitelky se snaží poznat možnosti a meze jednotlivých dětí, nabízejí jim dostatek činností, podporují sebedůvěru. Duševní pohoda je chápána jako součást zdraví. Veselá nálada humor, dobré vztahy mezi dětmi i dospělými jsou důležité pro předcházení pocitu stresu z jiného prostředí.

Spoluprace

Provoz školy

7:00 – 16:30

LETNÍ PROVOZ (ČERVENEC, SRPEN): 8:00 – 16:00

 

Pedagogové

Mgr. Martina Adamčíková

Mgr. Martina Adamčíková

Montessori průvodce, vedoucí pobočky tel: 776 746 785, e-mail: slunicko-bzenecka@seznam.cz

Vzdělání a kurzy: Učitelství pro MŠ (Pedagog. fakulta Univerzity Palackého), Předškolní pedagogika (Pedagog. fakulta Univerzity Palackého), Český národní diplom Montessori pro práci s dětmi do 7 let, Zdravotník zotavovacích akcí (akreditovaný MŠMT), Certifikát MISP instruktor, seminář Umění pozorovat s Karen Pearce (Montessori ČR).

Práci s dětmi se věnuji od roku 2007 v rámci projektů, volnočasových aktivit, pořádání táborů, doučování a práce učitelky MŠ.

Práci s dětmi vnímám jako svoje poslání.

Mgr. Ing. Galja Georgieva

Mgr. Ing. Galja Georgieva

Montessori průvodce

Vzdělání a kurzy: Předškolní pedagogika a pedagogika základní školy –  magisterského programu Inovace v základní pedagogice (Pedagog. Fakulta, Šumen)Elektrotechnika (Technická univerzita, Varna), Montessori kurz pro věk 3-6 let.

Práci s dětmi se věnuji od roku 2014. Vedla jsem kroužky v MŠ a ZŠ, hlídala děti, připravovala vzdělávací programy pro děti v rámci volnočasových aktivit.

Práce s dětmi je pro mě výzva, odpovědnost, zábava a radost. Ve Sluníčku vedu kroužek Vědec a Tvořílek.

Zuzana Grulichová

Zuzana Grulichová

Montessori průvodce

Vzdělání a kurzy: Studuji posledním rokem obor Pedagogika na Masarykově univerzitě, Diplomový Montessori kurz rok ukončení jaro 2023.
Během studia jsem se seznámila s filozofií Marie Montessori, která si mě získala svou jedinečností a praktičností.
S dětmi pracuji od roku 2018, nejprve jako soukromá chůva a později jako animátor na školách v přírodě, nebo vedoucí na táborech. Mezi mé záliby patří hra na kytaru a zpěv.
Práce s dětmi mě naplňuje radostí a považuji ji za velmi zodpovědnou.
Práce s dětmi je pro mě velmi inspirující a obohacující.
Mgr. Petra Musilová

Mgr. Petra Musilová

Montessori průvodce

Vzdělání a kurzy: Sociální pedagogika (Univerzita Tomáše Bati), Předškolní a mimoškolní pedagogika (Humpolec) Český národní diplom Montessori pro práci s dětmi do 7 let, seminář Umění pozorovat s Karen Pearce (Montessori ČR), seminář Diagnostika předškolního dítěte (PPP Brno), účast na projektu Školka přes hranice s týdenní stáží ve Finsku (Prázdninová škola Lipnice), projekt Rozvoj pedagogů mateřských škol Montessori s týdenní stáží v Londýně (Montessori ČR), Zdravotník zotavovacích akcí (akreditace MŠMT)

Praxe: V MŠ Sluníčko Montessori pracuji od roku 2013. Montessori pedagogika mě zaujala během studií na VŠ, kdy jsem se jí začala více věnovat. V rámci praxí jsem se utvrdila v tom, že práce s dětmi je to, co mě naplňuje.
Montessori pedagogika si mě získala svou přirozeností.

 

Bc. Eva Rotreklová

Bc. Eva Rotreklová

učitelka ve třídě 2-3 roky

 Vzdělání a kurzy: Speciální pedagogika-vychovatelství (Univerzita Jana Amose Komenského Praha s.r.o.), kurz Pracovník v sociálních službách. Montessori kurz Hrajeme si s batoletem.

V ZŠ a MŠ Montessori pracuji od roku 2018.
Na dětech se mi líbí jejich elán do života, bezprostřednost, odlišnost a upřímná dětská duše.

Výchova dětí mě naplňuje a její správné pojetí považuji za důležité.

Martina Pospíšilová

Martina Pospíšilová

chůva

Vzdělání a kurzy:ISŠ polygrafická obor grafik, kurz Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky, kurz První pomoc pro děti (Červený kříž)

Praxe: Práci s dětmi se věnuji od roku 2007. Působila jsem jako učitelka v MŠ, později jako vychovatelka v mateřském a rodinném centru. Poslední roky jsem působila jako chůva v dětské skupině. Aktivně pomáhám při sportovních akcích pro děti pořádaných Sokolem. Jsem maminkou dvou dětí.

Pracovat s dětmi mě baví a naplňuje.
Děti jsou naším zrcadlem

 

Markéta Mikešová

Markéta Mikešová

asistent pedagoga ve třídě 2-3 roky

Vzdělání a kurzy: Střední odborná škola potravinářská a služeb, Montessori kurz Hrajeme si s batoletem, akreditovaný kurz Metodika pohybových her od 2 do 3 let, kurz keramiky, akreditace asistent pedagoga.

Jsem maminka téměř dospělého syna. Praxi s dětmi, jsem kromě vlastního dítěte, získala v dětském domově a při práci s dětmi uprchlíků. Během práce jako provozní v MŠ jsem občas vypomáhala s dětmi a velmi mě to bavilo, proto jsem se rozhodla změnit obor.

V ZŠ a MŠ Montessori Sluníčko pracuji od roku 2019.
Mezi moje záliby patří tvoření z keramiky, sport a chvilky s dobrou knihou.

Práce s dětmi mě naplňuje a velmi ráda se podílím na výchově a vzdělávání budoucí generace.

 

Ceník

 Třídy pro děti 3-6 let

  • Měsíční školné na školní rok 2022/23 bude 5.300,- Kč/měsíčně, součástí školného je již kulturní i výtvarný fond  
  • zápisné – 2.000,- Kč

Třída pro děti 2-3 roky nově otevíráme od září

  • Měsíční školné na školní rok 2022/23 bude 6.000,- Kč/měsíčně.  
  • zápisné – 2.000,- Kč

V naší MŠ nenabízíme sdílená místa. Jestli bude dítě do MŠ docházet 1x či 5x týdně, záleží na domluvě se zástupci

Rodiče, kteří obdrží rozhodnutí o přijetí dítěte do předškolního vzdělávání hradí zápisné ve výši 2.000,- Kč

Finanční příspěvky

výtvarný fond – 1 x za pololetí – 400,- Kč -pro letošní rok je součástí školného

kulturní fond – 1 x za pololetí – 500,- Kč -pro letošní rok je součástí školného

rodičovský příspěvěk – 1 x za rok – 1 500,- Kč na obnovu vybavení

Nezávazná přihláška

V ceně školného není zahrnuto stravné.

Strava: 48,- Kč/den – v ceně je zahrnuta přesnídávka, oběd, odpolední svačinka a celodenní pitný režim
(48,- Kč dotovaná strava, 68,- Kč nedotovaná strava pro strávníky přihlášené v průběhu školního roku).
Poskytovatel školního stravování Školní jídelna Novolíšeňská. Školní jídelna poskytuje plnohodnotné stravování dle principů zdravé výživy. Na základě speciálních diet je možno individuálně upravovat jídelníček.

Rodiče, kteří obdrží rozhodnutí o přijetí dítěte do předškolního vzdělávání hradí zápisné ve výši 2.000,- Kč

PROBÍHÁ ZÁPIS DĚTÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2021/2022.
Přijímáme děti také v průběhu školního roku. Na aktuální volná místa se můžete kdykoliv informovat.

PROVOZ ŠKOLY JE OD 7:00 DO 16:30 HOD.

POTVRZENÍ O PŘIJETÍ PŘIHLÁŠKY OBDRŽÍTE EMAILEM NEJPOZDĚJI DO 3 DNŮ. V případě, že Vám toto potvrzení nepřijde, vyplňte, prosím, přihlášku znovu, případně kontaktujte telefonicky školu.Kontakt

Mapa

Mateřská škola Sluníčko – Montessori
Brno – Vinohrady

Evropská unie
Evropská unie Evropská unie