• en
facebook

Mateřská škola Sluníčko – Montessori
Bzenecká 23, Brno – Vinohrady

Novinky

obrazek

Charakteristika

Škola pracuje na základě Montessori pedagogiky, z čehož vyplývá vybavení školy a vzděláním pedagogických pracovníků. Na MŠ Bzenecká pracují pedagogové, kteří pracují pod odborným vedením montessori pedagoga. Pedagogové využívají i řadu různých školení a odborných kurzů.

Třídy na MŠ Bzenecká jsou vybavené Montessori pomůckami a také doplňkovým materiálem. Třídy jsou prostorné. Každá třída má místnost, kde děti odpočívají, kde děti jedí, místnost, kde si děti pracují s materiálem praktického života a výtvarných činností. Také má každá třída malou kuchyňku s přístupem k vodě. Děti si sami mohou po sobě uklidit a použít k tomu vodu, aniž by musely žádat o pomoc pedagoga. Třídy jsou vybaveny i hudebními nástroji- klavír, piano, nebo kytara. Každá třída má svůj metodický kabinet.

V blízkém okolí MŠ se nachází krásná prostorná zahrada, která je vybavena herními prvky pro děti, dvěma dřevěnýma domečky pro děti, velkou pergolou, pro pořádání posezení, ale také úkrytu před sluníčkem. 

Naší snahou je vytvořit pevný základ k budoucí spokojenosti a úspěšnosti v životě dítěte a později dospělého jedince. Počáteční úspěchy v MŠ i ZŠ jsou jistotou k vypěstování zdravého sebevědomí dítěte. Zdravý psychický vývoj současně upevňuje fyzické zdraví jedince.

Mateřskou školu navštěvují děti ve věku 2-7 let. Pro předškolní děti je vytvořena speciální příprava na základní školu pod vedením odborného pedagoga.

Prostředí školy

Prostředí je uspořádáno tak, aby umožnilo dítěti zkoumat a učit se samostatně, bez vnější pomoci. Je-li získání dovednosti rozloženo na tak malé kroky, které dítě může provádět bez pomoci dospělého, pak nepotřebuje dlouhý výklad, ale je schopno samostatně dojít k cíli.

Vnější prostředí nesmí svým uspořádáním působit chaoticky, a to především na malé děti, protože příliš mnoho podnětů ztěžuje orientaci. Všechny úkoly je třeba připravit tak, aby je dítě mohlo splnit samo. Návaznost úkolů a cvičení i uspořádání předmětů napomáhají dítěti v hledání řešení. Potom není nutné, aby učitel vysvětloval a učil. Nechá dítě dojít samostatně k cíli.

Prostor je rozlišen do oblastí: praktický život, senzorický materiál, matematika, jazyk, kosmická výchova (biologie, botanika, zoologie, fyzika, chemie, zeměpis).

Žádný předmět se neučí izolovaně. V učebních osnovách Montessori školy se předměty prolínají a vzájemně ovlivňují.

obrazek
obrazek

Pomůcky Montessori

Materiál pro děti předškolního věku je ukázkou uskutečnění principu malých, systematicky po sobě následujících učebních kroků. Kromě toho se zde užívá principu spirálového uspořádání učiva. To znamená, že se dítě setkává s týmž pojmem vícekrát, avšak při každém dalším setkání je pojem do cvičení zařazen v nových souvislostech a ukazují se jeho další znaky. V současné době je výhradním výrobcem Nienhuis v Holandsku.

Spolupráce s rodiči

Rodiče mají možnost kdykoliv se účastnit pobytu svého dítěte ve škole, společně vytváří program školy. Společné oslavy svátků, posezení s rodiči, výlety a různé programy mají za úkol podporovat vztahy mezi rodinou a školou. Pro nově přijaté děti se po dohodě s rodiči zavádí adaptační postup, nenásilné přivykání dítěte na prostředí školy. Příprava na školu je chápána dlouhodobě (nejen před vstupem do školy), jejím základem je samostatnost, vytvoření potřebných sociálních a společenských návyků. Příprava na školu se nemůže provádět metodami školy, není zaměřena pouze na vědomí dětí. V tomto smyslu budou přípravu presentovat učitelky i rodičům i učitelkám základní školy. Těšení se na školu a vytváření role budoucího školáka podpoří i návštěva dětí MŠ v základní škole, slavnostní zápis do školy.

Spoluprace
obrazek

Kroužky

Výuka se uskutečňuje volbou vhodných metod, nevede k přetěžování dětí. Důraz je kladen na zájem a schopnost nápodoby u dětí.

Děti můžete přihlásit do kroužku ANGLIČTINY – hravá a pohodová hodina s písničkami a hrami, nenásilně upevňuje slovní zásobu a užívání jednoduchých vět.

Dále si mohou dle svých zájmů vybrat: KUCHTÍK – vaření pro mlsné jazýčky. Děti se učí o zdravé skladbě stravy, poznávají jak vzniká těsto, připravují pomazánky… SPORTÍK – všeobecná příprava pro celkový fyzický rozvoj dítěte, podpora hrubé motoriky, rovnováhy, koordinace, spolupráce mezi dětmi, vytrvalosti… JÓGA – relaxace a protahování zkrácených partií těla. TVOŘÍLEK – výtvarné činnosti které potěší malé mistry. MALÝ VĚDEC – provádění pokusů.

Platba za kroužky se uskutečňuje samostatně.

Sportovní a ozdravný program

Požadavek zdárného tělesného rozvoje je zajišťován dostatkem pohybu. Pohybová cvičení jsou podřízena pohybové senzitivitě. Jejich význam spočívá mimo jiné v tom, že pomáhají utvářet smysl pro vnímání vlastního pohybu (kinestetické vnímání), které je předpokladem sebevědomí a uchování pohybových zkušeností

Lze je dělit na:
a) cvičení čerpající náměty v běžném denním životě
b) cvičení ticha a koncentrace
c) gymnastická a rytmická cvičení
d) chůze po linii (elipse) – koncentrace pozornosti, koordinace pohybů a rovnováha

Zdraví děti podporují nabízené aktivity a činnosti jako prvky jógy, relaxační techniky, 2x ročně pobyt dětí na škole v přírodě, sportovní kroužky, pohybové aktivity začleňované do běžného dne.

Naší snahou je vytvořit pevný základ k budoucí spokojenosti a úspěšnosti v životě dítěte a později dospělého jedince. Počáteční úspěchy v MŠ i ZŠ jsou jistotou k vypěstování zdravého sebevědomí dítěte. Zdravý psychický vývoj současně upevňuje fyzické zdraví jedince.

Relaxační a pohybové chvilky, pohybové hry, využití nářadí, jsou denně zařazovány do programu dětí, vhodnou manipulací s předměty je rozvíjena i jemná motorika, cvičení syslů. Součástí tělesné pohody je příznivé klima, časté větrání, otužování, akustická pohoda.

Celý přístup k dítěti a jeho pobytu v mateřské škole je založen na úctě k jeho osobnosti, jeho individuálních schopností. Všechny metody jsou postaveny na pozitivním cítění a prožívání . Učitelky se snaží poznat možnosti a meze jednotlivých dětí, nabízejí jim dostatek činností, podporují sebedůvěru. Duševní pohoda je chápána jako součást zdraví. Veselá nálada humor, dobré vztahy mezi dětmi i dospělými jsou důležité pro předcházení pocitu stresu z jiného prostředí.

Spoluprace

Provoz školy

Třída 3-6 let – 7:00 – 16:30

Třída 2-3 let – 7:30 – 16:00

Pedagogové

Mgr. Martina Adamčíková

Mgr. Martina Adamčíková

Montessori průvodce, vedoucí učitelka, tel: 775 389 944, e-mail: slunicko-bzenecka@seznam.cz

Vzdělání a kurzy: Učitelství pro MŠ (Pedagog.fakulta University Palackého), Předškolní pedagogika (Pedagog.fakulta University Palackého), Český národní diplom Montessori pro práci s dětmi do 7 let, Zdravotník zotavovacích akcí (akreditovaný MŠMT), Certifikát MISP instruktor, Seminář Umění pozorovat s Karen Pearce (Montessori ČR). Práci s dětmi se věnuji od roku 2007 v rámci projektů volnočasových aktivit, pořádání táborů, doučování a práce učitelky MŠ. Práce s dětmi vnímám jako svoje poslání.

Hana Tylšarová, DiS.

Hana Tylšarová, DiS.

chůva

Vzdělání a kurzy: Diplomovaný zdravotnický záchranář (VOŠ zdravotnická Brno) Montessori kurz pro věk 3-6 let, rok ukončení 2020 Praxi s dětmi jsem získala na novorozeneckém oddělení a v dětské nemocnici. Dále pak v rámci ukázek první pomoci pro děti MŠ a ZŠ. Práce s dětmi mě velmi naplňuje a inspiruje k dalšímu vzdělávání.

Mgr. Ing. Galja Georgieva

Mgr. Ing. Galja Georgieva

učitelka

Vzdělání a kurzy: Elektrotechnika (Technická univerzita), Technická univerzita-Varna, Bulharsko, Učitelství pro 1. Stupeň (Pedagog. Fakulta), Šumenská univerzita „Biskup Konstantin Preslavski“ Bulharsko, Montessori kurz pro věk 3-6 let, rok ukončení 2020. Práci s dětmi se věnuji od roku 2014. Vedla jsem kroužky v MŠ a ZŠ, hlídala děti, připravovala vzdělávací programy pro děti v rámci volnočasových aktivit. Práce s dětmi je pro mě výzva, odpovědnost, zábava a radost.

Lucie Grznárová, DiS.

Lucie Grznárová, DiS.

chůva

Vzdělání a kurzy: Sociální práce a sociální pedagogika (VOŠ sociální Ostrava), Montessori kurz pro věk 3-6 let, rok ukončení 2020. Práci s dětmi se věnuji od roku 2014. Praxi jsem získala v rámci nejen dobrovolnických činností v organizacích věnujících se dětem (OSPOD, DC, vedení kroužků).

Anna Hlavenková

Anna Hlavenková

učitelka

Vzdělání a kurzy: Předškolní pedagogika rok ukončení 2021 (Fakulta společenských studií Univerzita Humanitas), Montessori kurz pro věk 3-6 let, rok ukončení 2020. Seminář English Language in Montessori classroom pro věk 2-7 let (Montessori ČR, Hra na flétnu. Praxi s dětmi jsem získala jako lektorka kroužků a pořádání příměstských táborů. V práci dětem mohu nabídnout širokou škálu her a aktivit podporujících růst osobnosti a vytvářejících podmínky pro osvojování sociálních, komunikačních a pohybových schopností.

Ceník

Třídy pro děti 3-6 let

  • školné – 3.500,- Kč/měs
  • zápisné – 2.000,- Kč

Rodiče, kteří obdrží rozhodnutí o přijetí dítěte do předškolního vzdělávání hradí zápisné ve výši 2.000,- Kč

Třídy pro nejmenší děti 2-3 roky

  • školné – 3.900,- Kč/měs
  • zápisné – 2.000,- Kč
  • nepravidelná docházka:
  • 1x týdně – 1.500,- Kč/měs
  • 2x týdně – 3.000,- Kč/měs
  • 3x týdně – 4.500,- Kč/měs

Finanční příspěvky

výtvarný fond – 1 x za pololetí – 400,- Kč

kulturní fond – 1 x za pololetí – 500,- Kč

rodičovský příspěvěk – 1 x za rok – 1 500,- Kč na obnovu vybavení

Nezávazná přihláška

V ceně školného není zahrnuto stravné.

Strava: 48,- Kč/den – v ceně je zahrnuta přesnídávka, oběd, odpolední svačinka a celodenní pitný režim
(48,- Kč dotovaná strava, 68,- Kč nedotovaná strava pro strávníky přihlášené v průběhu školního roku).
Poskytovatel školního stravování Školní jídelna Novolíšeňská. Školní jídelna poskytuje plnohodnotné stravování dle principů zdravé výživy. Na základě speciálních diet je možno individuálně upravovat jídelníček.

Rodiče, kteří obdrží rozhodnutí o přijetí dítěte do předškolního vzdělávání hradí zápisné ve výši 2.000,- Kč

ZÁPIS DĚTÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2019/2020 STÁLE PROBÍHÁ.
Přijímáme děti také v průběhu školního roku. Na aktuální volná místa se můžete kdykoliv informovat.

PROVOZ ŠKOLY JE OD 7:00 DO 16:30 HOD., VE TŘÍDÁCH PRO NEJMENŠÍ OD 7.30 DO 16.00 HOD.

POTVRZENÍ O PŘIJETÍ PŘIHLÁŠKY OBDRŽÍTE EMAILEM NEJPOZDĚJI DO 3 DNŮ. V případě, že Vám toto potvrzení nepřijde, vyplňte, prosím, přihlášku znovu, případně kontaktujte telefonicky školu.Kontakt

Mapa

Mateřská škola Sluníčko – Montessori
Brno – Vinohrady

Evropská unie
Evropská unie
Evropská unie