facebook

Koncepce & principy

Koncepce

Pozorování dítěte – odhalit, které citlivé období probíhá a nabídnout vhodnou pomůcku učební látku.

Připravené stimulující prostředí.

Změna pedagogického myšlení – učitel pasivní, dítě aktivní.

Práce pedagoga – vlastní příprava a sebepoznávání. Trpělivě sleduje dítě, pomůže až v pravou chvíli. Děti jsou aktivní, učitel pasivní – odolat pokušení zasahovat do činnosti dítěte. Láskyplný a nerepresivní přístup k dítěti může kladně ovlivnit život celé společnosti i budoucnosti lidstva.

Svoboda k něčemu (zodpovědnosti) – respektování pracovního prostoru, ohleduplnost, spolupráce.

Zaměření na proces.

Montessori materiál – umožňuje dítěti, aby samo odhalilo chybu.

Harmonie s dospělými – zdravé společenské vztahy.

 

Principy

Absorbující mysl – spolupráce s rodinou – význam všedního prostředí, ve kterém dítě žije s dospělými, zejména v oblasti každodenního jednání, formování vlastních hodnotových představ, zvyků a návyků, způsobů oslav výjimečných událostí, ale i v tom, jak prožíváme bouřku, nálady, smutek, radost, hádky, uzdravování apod. To vše dítě vnímá.

Senzitivní (vnímavé) období – dítě je citlivé na určité skutečnosti a naprosto ignoruje jiné. Dochází k modelování psychiky (schopnost adaptace na prostředí, osvojováni si řeči). Jedno období trvá určitou dobu a nenávratně se zakončí, ať je využito nebo ne. Dát dítěti v daný okamžik, co potřebuje.

Svoboda dítěte utvářena v podmínkách prostředí a v soužití s ostatními. Volba aktivity (pomůcka vždy v jednom exempláři), způsobu a délky práce, spolupráce.

Připravené prostředí – světlé, estetické, vybízející k činnosti. Uspořádané zleva doprava, z hora dolů, od nejjednoduššího ke složitému, od konkrétního k abstraktnímu.

Vlastní výuka – koncentrace /polarizace/ osobnosti – dítě je schopno soustředit se intenzivně a dlouho na práci, která ho zajímá.

Tříkroková výuka. To je kostka 2. Dej kostku na stůl, polož kostku na podložku,… 3. Co je to?

Sebekontrola – samokontrolný materiál

 

Filozofie

Cíl a hlavní úkoly výchovně vzdělávací práce Montessori pedagogiky

„Pomoz mi, abych to dokázalo samo“

Cílem je podpora života

Ústřední filozofie

Dítě se učí skrze svou vlastní tvořivost. Vlastní individuální připravenost, vybírat si z vnějšího světa skutečnosti v závislosti na senzitivní období. V prvních třech letech pracuje podvědomá absorbující mysl, ve třetím až šestém roce probíhá zjemňování, zdokonalování smyslů výběrem.

 

obrazek

Hlavní důraz se klade:

  • Na připravené prostředí
  • Odhalení skutečné přirozenosti dítěte
  • Příkladné nehodnotící chování dospělých
obrazek

Hra je nahrazena skutečnou činností

Pomůcky přiměřené velikosti

obrazek

Důstojnost

Žádné odměňování, trestání, ponižování, srovnávání názorně ukázat a dát prostor pro vlastní učení se

obrazek

Ticho

Soustředění se na prožitek ticha a jeho vytváření (vnitřní vedení, kázeň).

obrazek

Autorita učitele je nahrazena vnitřní autoritou dítěte

 

 

obrazek

Smíšený věk

Možnost vztahových a sociálních zkušeností.

Obsah

 

obrazek

Praktický život

  • péče o sebe
  • péče o prostředí
obrazek

Smyslový život

Dítě se učí prostřednictvím všech smyslů

obrazek

Matematika

 

obrazek

Kosmická výchova

(biologie, botanika,zoologie, fyzika, chemie,zeměpis)

 

obrazek

Umění

 

obrazek

Jazyk

Diagnostika

Učitel průběžně sleduje rozvoj dítěte, jeho schopnosti, vědomosti, návyky, nadání. Veškeré poznatky zaznamenává a využívá je pro svou další práci s dítětem, na jejich základě nabízí dětem činnosti, případně přizpůsobuje vzdělávací obsah. Měsíc po nástupu dítěte do předškolního vzdělávání učitelé vypracovávají pedagogickou diagnostiku. Jednou ročně zpracovávají vývojový profil dítěte, který je rodičům předkládán k vyjádření zpětné vazby o dítěti. Učitelé také v průběhu celého školního roku zaznamenávají pokrok dítěte v záznamových arších pro práci s montessori pomůckami. K diagnostickým účelům je také využíváno kresby postavy, začarované rodiny apod.

Evropská unie
MAP-IV
publicita
Evropská unie Evropská unie