facebook

Mateřská škola Sluníčko – Montessori
Jana Babáka 11, Brno – Královo pole

obrazek

Charakteristika

 Mateřská škola je plně vybavena pro výuku v systému Marie Montessori. O děti se starají kvalifikované paní učitelky, které mají pedagogické vzdělání a rovněž kurzy pro Montessori vzdělávání. Pedagogové využívají i řadu různých školení a odborných kurzů.

Třída je věkově smíšená, což vychází z principů Montessori pedagogiky. Mladší děti tak mají možnost učit se od dětí starších. Starší mají možnost zdokonalovat své schopnosti a vědomosti prostřednictvím pomoci těm mladším. Děti se pohybují v dvojjazyčném prostředí. Ve třídě je rovnoměrně zastoupen český i anglický jazyk.

Učitel ve třídě působí spíše jako pozorovatel, poradce, průvodce. Třída je prostorná a rozdělená podle oblastí vzdělávání (praktický život, smyslová výchova, matematika, jazyk a poznáváme svět). Prostředí třídy je denně připravováno tak, aby si každé dítě mohlo vybrat činnost, která je mu v daný okamžik blízká. Ve třídě je malá kuchyňka s přístupem k vodě, děti si samy mohou po sobě uklidit, aniž by musely žádat o pomoc pedagoga.

U mateřské školy se nachází prostorná zahrada, která je vybavena záhony pro práci na zahradě a herními prvky pro děti.

Mateřskou školu navštěvují děti od 3 do 6 let. Pro předškolní děti je vytvořena speciální příprava na základní školu pod vedením odborného pedagoga.

Provoz mateřské školy je od 7:00 do 17:00.

 

Prostředí školy

Prostředí je uspořádáno tak, aby umožnilo dítěti zkoumat a učit se samostatně, bez vnější pomoci. Je-li získání dovednosti rozloženo na tak malé kroky, které dítě může provádět bez pomoci dospělého, pak nepotřebuje dlouhý výklad, ale je schopno samostatně dojít k cíli.

Vnější prostředí nesmí svým uspořádáním působit chaoticky, a to především na malé děti, protože příliš mnoho podnětů ztěžuje orientaci. Všechny úkoly je třeba připravit tak, aby je dítě mohlo splnit samo. Návaznost úkolů a cvičení i uspořádání předmětů napomáhají dítěti v hledání řešení. Potom není nutné, aby učitel vysvětloval a učil. Nechá dítě dojít samostatně k cíli.

Prostor je rozlišen do oblastí: praktický život, smyslová výchova, matematika, jazyk a poznáváme svět (biologie, botanika, zoologie, fyzika, chemie, zeměpis).

Žádný předmět se neučí izolovaně. V učebních osnovách Montessori školy se předměty prolínají a vzájemně ovlivňují.

obrazek
obrazek

Pomůcky Montessori

Materiál pro děti předškolního věku je ukázkou uskutečnění principu malých, systematicky po sobě následujících učebních kroků. Kromě toho se zde užívá principu spirálového uspořádání učiva. To znamená, že se dítě setkává s týmž pojmem vícekrát, avšak při každém dalším setkání je pojem do cvičení zařazen v nových souvislostech a ukazují se jeho další znaky. V současné době je výhradním výrobcem Nienhuis v Holandsku.

Spolupráce s rodiči

Rodiče mají možnost kdykoliv se účastnit pobytu svého dítěte ve škole, společně vytváří program školy. Společné oslavy svátků, posezení s rodiči, výlety a různé programy mají za úkol podporovat vztahy mezi rodinou a školou. Pro nově přijaté děti se po dohodě s rodiči zavádí adaptační postup, nenásilné přivykání dítěte na prostředí školy. Příprava na školu je chápána dlouhodobě (nejen před vstupem do školy), jejím základem je samostatnost, vytvoření potřebných sociálních
a společenských návyků. Příprava na školu se nemůže provádět metodami školy, není zaměřena pouze na vědomí dětí. V tomto smyslu budou přípravu presentovat učitelky i rodičům i učitelkám základní školy. Těšení se na školu a vytváření role budoucího školáka podpoří i návštěva dětí MŠ v základní škole, slavnostní zápis do školy.

Spoluprace
obrazek

Dvojjazyčné prostředí

Montessori třída zabezpečuje v plném rozsahu program Montessori vzdělávání. Specifická je však v tom, že je prováděna v tzv. dvojjazyčném prostředí. V průběhu celého dopoledne je rovnocenně používán jazyk český a jazyk anglický. Dítěti se dostane nejkvalitnější jazyková příprava zcela přirozeným a nenásilným způsobem bez nutnosti učení a klasické výuky. Veškerá vzdělávací výuka je postavena na prožitkovém seznamování se smyslovým zapojením, což má největší vliv na zapisování informací do paměti a dále uchovávání již získaných znalostí.

Dlouhodobá studie v oblasti jazykového vzdělávání ukázala, že lidský mozek je schopen podchytit dva jazyky stejně snadno jako jeden. A co více nedochází k neurologickému zatížení. Nedávné výzkumy inteligence, tvořivosti myšlení a schopnosti chápání ukazují při srovnávání dvojjazyčných a jednojazyčných dětí na jasné výhody v učení pro dvojjazyčné děti. Děti, které se již v předškolním zařízení učí denně 2 hodiny hravou formou druhému jazyku, jsou po absolvování testů ve srovnávací skupině stejně dobré v prvním jazyce, ale lepší v matematice.

Marie Montessori se dále zabývala poznáváním, jakým způsobem děti „absorbují“ jazyk bez vynaložení většího úsilí, zatímco dospělí musí při studiu tvrdě pracovat. Dítě, které prochází citlivým obdobím pro učení se lidské řeči, absorbuje jazyk, jeho fonetické vzory, slovní zásobu a gramatickou konstrukci, bez vědomého úsílí. Je schopno se učit dvěma i více jazykům bez vzájemného rušení.

Sportovní a ozdravný program

Požadavek zdárného tělesného rozvoje je zajišťován dostatkem pohybu. Pohybová cvičení jsou podřízena pohybové senzitivitě. Jejich význam spočívá mimo jiné v tom, že pomáhají utvářet smysl pro vnímání vlastního pohybu (kinestetické vnímání), které je předpokladem sebevědomí a uchování pohybových zkušeností.

Lze je dělit na:

a) cvičení čerpající náměty v běžném denním životě
b) cvičení ticha a koncentrace
c) gymnastická a rytmická cvičení
d) chůze po linii (elipse) – koncentrace pozornosti, koordinace pohybů a rovnováha

Zdraví děti podporují nabízené aktivity a činnosti jako prvky jógy, relaxační techniky, pobyt dětí na škole v přírodě, lyžařský kurz, sportovní kroužky, pohybové aktivity začleňované do běžného dne.

Naší snahou je vytvořit pevný základ k budoucí spokojenosti a úspěšnosti v životě dítěte a později dospělého jedince. Počáteční úspěchy v MŠ i ZŠ jsou jistotou k vypěstování zdravého sebevědomí dítěte. Zdravý psychický vývoj současně upevňuje fyzické zdraví jedince.

Relaxační a pohybové chvilky, pohybové hry, využití nářadí, jsou denně zařazovány do programu dětí, vhodnou manipulací s předměty je rozvíjena i jemná motorika, cvičení smyslů. Součástí tělesné pohody je příznivé klima, časté větrání, otužování, akustická pohoda.

Celý přístup k dítěti a jeho pobytu v mateřské škole je založen na úctě k jeho osobnosti, jeho individuálních schopností. Všechny metody jsou postaveny na pozitivním cítění a prožívání . Učitelky se snaží poznat možnosti a meze jednotlivých dětí, nabízejí jim dostatek činností, podporují sebedůvěru. Duševní pohoda je chápána jako součást zdraví. Veselá nálada, dobré vztahy mezi dětmi i dospělými jsou důležité pro předcházení pocitu stresu z jiného prostředí.

Spoluprace

Pedagogové

Mgr. Kateřina Doležalová

Mgr. Kateřina Doležalová

Vedoucí pobočky, učitelka tel: 728 535 187, e-mail: slunicko.babaka@seznam.cz

Vystudovala jsem magisterské studium, obor speciální pedagogika – logopedie a surdopedie na Univerzitě Karlově v Praze. Během studií jsem navštívila řadu různých školských i zdravotnických zařízení. Dva roky jsem působila jako lektor zaměřující se na rozvoj komunikačních dovedností v mateřských školách pod vedením klinické logopedky. Opakovaně jsem asistovala na letních a příměstských táborech. Práce s dětmi je pro mě naplňující a obohacující.
Právě absolvuji Montessori kurz pro věk 3-6 let.

Veronika Green, BA

Veronika Green, BA

Učitelka ve třídě 3-6 let

Po vystudování střední zdravotnické školy a jazykové školy jsem pracovala jako Au-Pair v Anglii a chůva ve Spojených státech amerických, kde jsem se i věnovala sportovnímu trénování fyzicky postižených sportovců po amputaci končetiny. Několik let jsem byla softballový trenér dětí a mládeže a dodnes se sama hraní softballu aktivně věnuji.
Plynule ovládám anglický jazyk slovem i písmem. Na jaře 2020 jsem úspěšně absolvovala univerzitu v Anglii v pedagogickém oboru „Studie raného dětství“, kde mě zaujala hlavně odvětví Montessori a Reggio Emilia. V rámci studií jsem absolvovala i kurz první pomoci u dětí. Po návratu do České republiky jsem přes rok pracovala v dětské skupině.

Lenka Šaňáková

Lenka Šaňáková

Chůva

K práci s dětmi jsem se dostala díky lektorování tance, který je mojí celoživotní vášní. Zaměřuji se především na spolupráci s dětmi s poruchami chování či dětmi se speciálními potřebami. Dříve jsem působila na pozici vychovatelky v diagnostickém ústavu.
Nyní jsem chůvou a školním asistentem.
Děti se snažím pozitivně motivovat a veškerou práci dělám celým svým srdcem.

Ceník MŠ

Třída s výukou angličtiny/bilingvální třída

  • školné – 7.000,- Kč/měsíc
  • zápisné – 2.000,- Kč

Finanční příspěvky

výtvarný fond – 1 x za pololetí – 500,- Kč

kulturní fond – 1 x za pololetí – 700,- Kč

rodičovský příspěvěk – 1 x za pololetí – 1.500,- Kč na obnovu vybavení

 

 

 

Nezávazná přihláška

V ceně školného není zahrnuto stravné. 

Strava: 92,- Kč/den – v ceně je zahrnuta dopolední svačina, oběd, odpolední svačina a celodenní pitný režim.

Poskytovatelem stravy je Zdravá školní jídelna Vitalité. Školní jídelna poskytuje plnohodnotné stravování dle principů zdravé výživy. Máme možnost podílet se na tvorbě jídelníčku. Na základě speciálních diet je možno individuálně upravovat jídelníček.

Rodiče, kteří obdrží rozhodnutí o přijetí dítěte do předškolního vzdělávání hradí zápisné ve výši 2.000,- Kč

PROBÍHÁ ZÁPIS DĚTÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2023/2024

Přijímáme děti také v průběhu školního roku. Na aktuální volná místa se můžete kdykoliv informovat.

POTVRZENÍ O PŘIJETÍ PŘIHLÁŠKY OBDRŽÍTE EMAILEM NEJPOZDĚJI DO 3 DNŮ. V případě, že Vám toto potvrzení nepřijde, vyplňte prosím přihlášku znovu, případně kontaktujte telefonicky školu.Kontakt

Mapa

Mateřská škola Sluníčko – Montessori

Brno – Královo pole

Evropská unie
MAP-IV
publicita
Evropská unie Evropská unie