facebook

Ucelená koncepce a návazné vzdělávání

„Zajímáte-li se o vzdělávání svých dětí, myslíte na jejich budoucnost“

Proč právě Montessori pedagogika?

Cílem Montessori pedagogiky je vychovávat svobodné, zodpovědné a samostatné osobnosti, které umí řešit problémy, vzájemně si naslouchat, chrání naši planetu, rozumí okolnímu světu i vesmíru v jeho celistvosti, jsou upřímné, trpělivé, tolerantní, ale zároveň se nebojí říct svůj názor.

Nehodnotíme děti, ale učíme je, aby každé dítě umělo samo ocenit a dokončit svou práci. V atmosféře klidu se tak v dětech utváří zdravá sebedůvěra, vnitřní klid a harmonice. Podporujeme děti ve vzájemné komunikaci a spolupráci, v samostatnosti a seberealizaci.

Montessori školy s kvalitními pedagogy patří na celém světě mezi nejvyhledávanější a nejprestižnější vzdělávací instituce.

Co je pro nás důležité?

– Udělat chybu není nic špatného – zázračné montessori pomůcky ukáží dítěti chybu hned a není proto třeba hodnocení dospělého, přirozeným způsobem rozvíjí schopnosti dítěte a podporují k dalšímu učení

– Osobnost učitele a respektující přístup – rádce, průvodce pozorovatel, přítel s respektem k individuálním potřebám  a znalostí vývojových etap dítěte, podle kterých vede vyučovací proces

– Svoboda a připravené prostředí – neznamená, že si může dítě dělat co chce, ale uvědomuje si důsledky svého jednání a rozhodování. Má možnost volit si činnost a pracuje svým tempem v připraveném prostředí. Pracovní místo a pomůcky jsou uspořádány tak, aby se děti mohly učit samostatně bez dopomoci. Pomůcky umožňují si vše osahat a rozvíjí všechny smysly. Dítě se nejlépe učí to, co ho právě zajímá.

Pro děti z Montessori škol učení neznamená přijímání izolovaných poznatků, ale jejich propojování do širších souvislostí. Dokáží lépe samostatně vyhledávat informace, nabyté vědomosti dokáží  aktivně použít v životě. Takové děti jsou vyrovnané, zdravě sebevědomé, s životními cíly a úspěšné.

“V dítěti leží osud budoucnosti. Kdokoli si přeje úspěšnou společnost, musí chránit dítě a pozorovat přirozený způsob jeho jednání. Dítě je tajemné, silné a obsahuje v sobě tajemství lidské povahy. Kdokoli si přeje následovat moji metodu, potřebuje pochopit, že nesmí uctívat mne, ale sledovat dítě jako svého učitele”

                                                                                                 Maria Montessori

Mateřská škola a základní škola Sluníčko-Montessori  nabízí ucelený přístup ke vzdělávání dětem od 1,5 roku do 5. třídy základní školy.  Součástí je mateřské  centrum,  jesličky, mateřská škola a 1.stupeň ZŠ.  Výchovu a vzdělávání zabezpečují vysokoškolsky, pedagogicky vzdělaní učitelé, kteří absolvovali roční studium Montessori pedagogiky.    Pouhý kurz Montessori  bez odborného pedagogického vzdělání je nedostačující. Velký důraz je kladen na samotnou osobnost pedagoga, který je empatický, tvůrčí, trpělivý a dále se vzdělává i v jiných pedagogických oblastech.

Škola pracuje dle alternativního vzdělávacího systému Montessori pedagogiky, který však nevnímá dogmaticky, ale do své filozofie školy začleňuje také prvky intuitivní a prožitkové pedagogiky, intenzivní výuku angličtiny, dále nabízí různé kroužky, výlety, školy v přírodě.

Mateřské centrum – seznamuje rodiče s dětmi od 1,5 roku s Montessori programem, jehož součástí jsou i výtvarné, hudební a pohybové aktivity a připravuje děti na nástup do MŠ.  Tyto kurzy umožňují dětem lépe zvládnout přechod z domácího prostředí do MŠ.

Třídy pro nejmenší/jesličky – v malém kolektivu cca 6ti dětí se nejmenší děti od 1,5 let až 3 roky jsou děti připravované na vstup do mateřské školy. Jsou vedeny k samostatnosti a přirozenému rozvoji v respektujícím přístupu pečovatelek

Mateřská škola  MŠ v Brně Vinohradech, Lesné a Králově Poli a v centru Brna  staví na respektujícím přístupu k dítěti, vychovává zdravě sebevědomé, samostatné děti s touhou po poznávání a učení se

Základní škola – třídy v počtu 15ti žáků umožňují  klidné, radostné a bezstresující učení a připravují žáky na další vzdělávání. Veškeré učení probíhá na principech prožitků, které vedou k pochopení daného učiva a lepšímu učení se.

Evropská unie
MAP-IV
publicita
Evropská unie Evropská unie