facebook

Mateřská škola Sluníčko – Montessori
Náměstí 28. října 16, Brno – střed

obrazek

Charakteristika

Pobočka na Náměstí 28.října je nejmladší pobočkou. Nabízí nově zrekonstruované prostory v centru města. Její výhodou je dobrá dopravní dostupnost a krásná zahrada, kterou dále upravujeme.

Třída mateřské školy nabízí kvalitní výchovně vzdělávací aktivity postavené na principu montessori pedagogiky. Děti mají k dispozici kvalitní didaktické pomůcky, krásný prostor a malý kolektiv kamarádů. Otevřeno máme od 7 do 17 hodin, v případě žádosti více rodičů, lze upravit do 18h. Přijímáme děti od 2,5 do 7 let.

Naši cílem je připravit do života takové osobnosti, které budou samostatné, sebevědomé, odpovědné, dokáží se přizpůsobit změnám, které život přináší. Osobnost takového člověka je motivována k dalšímu vzdělávání a svým zodpovědným životním postojem se stává spolutvůrcem formování budoucnosti lidské společnosti.

Mezi přednosti naší školy patří zejména individuální přístup k dítěti, který je umožněn díky současnému působení až 3 pedagogických pracovníků v rámci jedné třídy školy. Třídy jsou věkově smíšené, což umožňuje vzájemnému učení, respektu i toleranci jeden k druhému, ale i rozvoji sociálních vztahů a interakce. Mezi další přednosti patří vedení dětí k samostatnosti, sebehodnocení a sebevyjádření. Do vzdělávání je velmi často začleňována projektová výuka, které děti učí propojovat si informace, vyhledávat a vyhodnocovat. U dětí je již od počátku podporována jejich individualita, nabízíme činnosti podporující jejich všestranný rozvoj. Odborně vzdělaný pedagog je schopen takto rozpoznat nadání či talent dítěte a cíleně dále jej podporovat a rozvíjet.

Prostředí školy

Prostředí je uspořádáno tak, aby umožnilo dítěti zkoumat a učit se samostatně, bez vnější pomoci. Je-li získání dovednosti rozloženo na tak malé kroky, které dítě může provádět bez pomoci dospělého, pak nepotřebuje dlouhý výklad, ale je schopno samostatně dojít k cíli.

Vnější prostředí nesmí svým uspořádáním působit chaoticky, a to především na malé děti, protože příliš mnoho podnětů ztěžuje orientaci. Všechny úkoly je třeba připravit tak, aby je dítě mohlo splnit samo. Návaznost úkolů a cvičení i uspořádání předmětů napomáhají dítěti v hledání řešení. Potom není nutné, aby učitel vysvětloval a učil. Nechá dítě dojít samostatně k cíli.

Prostor je rozlišen do oblastí: praktický život, senzorický materiál, matematika, jazyk kosmická výchova (biologie, botanika, zoologie, fyzika, chemie, zeměpis). Žádný předmět se neučí izolovaně. V učebních osnovách Montessori školy se předměty prolínají a vzájemně ovlivňují.

obrazek
obrazek

Pomůcky Montessori

Materiál pro děti předškolního věku je ukázkou uskutečnění principu malých, systematicky po sobě následujících učebních kroků. Kromě toho se zde užívá principu spirálového uspořádání učiva. To znamená, že se dítě setkává s týmž pojmem vícekrát, avšak při každém dalším setkání je pojem do cvičení zařazen v nových souvislostech a ukazují se jeho další znaky. V současné době je výhradním výrobcem Nienhuis v Holandsku.

Spolupráce s rodiči

Rodiče mají možnost kdykoliv se účastnit pobytu svého dítěte ve škole, společně vytváří program školy. Společné oslavy svátků, posezení s rodiči, výlety a různé programy mají za úkol podporovat vztahy mezi rodinou a školou. Pro nově přijaté děti se po dohodě s rodiči zavádí adaptační postup, nenásilné přivykání dítěte na prostředí školy Příprava na školu je chápána dlouhodobě (nejen před vstupem do školy), jejím základem je samostatnost, vytvoření potřebných sociálních a společenských návyků. Příprava na školu se nemůže provádět metodami školy, není zaměřena pouze na vědomí dětí. V tomto smyslu budou přípravu prezentovat učitelky i rodičům i učitelkám základní školy. Těšení se na školu a vytváření role budoucího školáka podpoří i návštěva dětí MŠ v základní škole, slavnostní zápis do školy.

Spoluprace
obrazek

Výuka angličtiny

Výuka se uskutečňuje volbou vhodných metod, nevede k přetěžování dětí. Důraz je kladen na zájem a schopnost nápodoby u dětí. Rodiče mohou své dítko přihlásit do kroužku anglického jazyka.

Sportovní a ozdravný program

Požadavek zdárného tělesného rozvoje je zajišťován dostatkem pohybu. Pohybová cvičení jsou podřízena pohybové senzitivitě. Jejich význam spočívá mimo jiné v tom, že pomáhají utvářet smysl pro vnímání vlastního pohybu (kinestetické vnímání), které je předpokladem sebevědomí a uchování pohybových zkušeností

Lze je dělit na:

  1. cvičení čerpající náměty v běžném denním životě
  2. cvičení nehybnosti a ticha
  3. gymnastická a rytmická cvičení
  4. chůze po linii (elipse) – koncentrace pozornosti, koordinace pohybů a rovnováha

Zdraví děti podporují nabízené aktivity a činnosti jako prvky jógy, relaxační techniky, 2x ročně pobyt dětí na škole v přírodě, sportovní kroužky, pohybové aktivity začleňované do běžného dne.

Naší snahou je vytvořit pevný základ k budoucí spokojenosti a úspěšnosti v životě dítěte a později dospělého jedince. Počáteční úspěchy v MŠ i ZŠ jsou jistotou k vypěstování zdravého sebevědomí dítěte. Zdravý psychický vývoj současně upevňuje fyzické zdraví jedince.

Relaxační a pohybové chvilky, pohybové hry, využití nářadí, jsou denně zařazovány do programu dětí, vhodnou manipulací s předměty je rozvíjena i jemná motorika, cvičení syslů. Součástí tělesné pohody je příznivé klima, časté větrání, otužování, akustická pohoda.

Celý přístup k dítěti a jeho pobytu v mateřské škole je založen na úctě k jeho osobnosti, jeho individuálních schopností. Všechny metody jsou postaveny na pozitivním cítění a prožívání . Učitelky se snaží poznat možnosti a meze jednotlivých dětí, nabízejí jim dostatek činností, podporují sebedůvěru. Duševní pohoda je chápána jako součást zdraví. Veselá nálada humor, dobré vztahy mezi dětmi i dospělými jsou důležité pro předcházení pocitu stresu z jiného prostředí.

Spoluprace

Pedagogové

Mgr. Radka Čáslavová

Mgr. Radka Čáslavová

vedoucí pobočky, tel.: 731 613 005

Bc. Andrea Tardonová DiS.

Bc. Andrea Tardonová DiS.

učitelka v české třídě

Satoko Ševčík

Satoko Ševčík

učitelka ve třídě s angličtinou

Bc. Markéta Formánková

Bc. Markéta Formánková

asistent pedagoga

Ceník

Třída s výukou v češtině

  • Cena za měsíc pro děti od 3 do 6 let: 3 500 Kč.
  • zápisné 2000,-

Třída s výukou v angličtině

  • Cena za měsíc pro děti od 3 do 6 let: 4 500 Kč.
  • zápisné 2000,-
  • možnost prodlouženého provozu do 18 h

Nezávazná přihláška

Provoz školy je od 7 do 17 hod. V případě zájmu rodičů lze provozní dobu prodloužit do 18 hod.

V ceně školného není zahrnuto stravné. Poskytovatel školního stravování je Zdravá školní jídelna Vitalité. Stravné činí 78,- Kč den a zahrnuje celodenní stravu včetně pitného režimu.

Rodiče, kteří obdrží rozhodnutí o přijetí dítěte do předškolního vzdělávání hradí zápisné ve výši 2.000,- KčKontakt

Mapa

Mateřská škola Sluníčko – Montessori
Brno – Střed

Evropská unie
Evropská unie