facebook

Šance pro vaše dítě

Informace pro rodiče

Šance pro vaše dítě je vzdělávací projekt pro přípravu dětí se specifickými vzdělávacími potřebami na vstup do ZŠ. V rámci projektu bude vytvořen Program přípravy na školu dle pedagogiky Montessori. Program budou se skupinami dětí a jejich rodičů ověřovat pilotní střediska (MC, MŠ, ZŠ), která mají zkušenosti s prací dětí v systému Montessori.

Komu je program určen?
DĚTEM A JEJICH RODIČŮM.

Program je zaměřen na děti, které mají v předškolní přípravě specifické potřeby pro některý z důvodů:

 • odložená školní docházka nebo nástup do školy před 6.rokem věku
 • potřeba dostatečné vytíženosti (nadané dítě)
 • oslabení oblasti v některé ze sledovaných dovedností potřebných pro učení čtení, psaní a matematiku
 • sociokulturní znevýhodnění
 • dítě nenavštěvuje mateřskou školu ani rok před nástupem do školy

Zdůvodnění zapojení dítěte do projektu bude popsáno v přihlašovacím formuláři, potvrzeno např:
odborným popisem, diagnostikou PPP, rozhodnutím o odkladu školní docházky apod.

Co získají rodiče ?

 • náměty a návod pro práci s dítětem doma
 • posílení spolupráce se svým dítětem, náměty „jak pomáhat k samostatné práci“ pro pomoc a dohled v přípravě dítěte na školní práci, nové zkušenosti v přípravě svého dítěte na školu
 • další poznání a vedení k respektování individuality svého dítěte (školní připravenost, zaměření dítěte na určité oblasti, vyrovnávání se s neúspěchem, práce v kolektivu dalších dětí)
 • pravidelnost práce s dítětem
 • příkladové situace pro vzor v komunikaci s dítětem
 • sdílení s ostatními rodiči ve skupině

Celkový čas jednoho setkání 1,5 hod bude rozvržen na:

 1. Společnou část všech dětí a rodičů (na elipse)
 2. Práce dětí pod vedením lektorek a zároveň zvlášť instruktáž rodičů pro další část programu k tomu, s jakými pomůckami a materiály mohou pokračovat v práci s dětmi
 3. Práce rodičů s dětmi se specifickými pomůckami a materiálem
 4. Podněty a náměty rodičům k domácí činnosti s dítětem do dalšího setkání, děti zatím pokračuje v individuální práci
 5. Společné rozloučení

Setkání rodičů a dětí budou probíhat pravidelně podle možností patřičného střediska. Rodiče a děti „dostanou svůj domácí úkol“ – úkol pro rodiče, co mají se svým dítětem „trénovat“ do příštího setkání, rady – jak připravit materiál. Lektoři budou podněcovat rodiče, aby děti podporovali v činnosti v každodenním programu také doma.

 

O projektu

Tento program je spolufinancován Evropským sociálním fondem a rozpočtem ČR. Do tohoto programu je zapojena MŠ a ZŠ Sluníčko – Montessori, s.r.o.

Šance pro vaše dítě je program pro děti na cestě do školy a rodiče, kteří chtějí své děti doprovázet.

Tento program je spolufinancován Evropským sociálním fondem a rozpočtem ČR. Do tohoto programu je zapojena MŠ a ZŠ Sluníčko – Montessori, s.r.o.

Program je koncipován jako každotýdenní setkání malé skupiny deseti rodičů a jejich dětí v mateřské škole na ulici Bzenecká pod vedením tří lektorů po dobu půl roku. Připravené prostředí mateřské školy s úžasným didaktickým materiálem Marie Montessori samo vyzývá k samostatné práci a přípravě dětí nejen na nástup do první třídy, ale rozvíjí jejich vnímání světa a připravuje je tak pro budoucí život v harmonii se svým okolím.

Rodiče se v tomto projektu aktivně zúčastňují a připojují se k práci svých dětí. Lektorský tým vede nejen žáky, ale podává náměty rodičům pro práci s dětmi doma.

Projekt je zaměřen na žáky, kteří potřebují nadále procvičovat dovednosti v přípravě na čtení, psaní a matematiku, mají odloženou školní docházku, nebo naopak touží umět číst, psát a počítat ještě před zahájením povinné školní docházky. Do projektu Šance jsou též zvány děti, které nastupují do první třídy před dovršením šestého roku života, nenavštěvovaly v předškolním věku mateřskou školu, či jiné podobné zařízení, či jakékoli jiné dítě mající individuální zvláštnosti při přípravě na základní školu.

Projekt celkově zahrnuje tři cykly. První cyklus společných lekcí proběhne v měsících listopad až duben 2010/11. Setkáváme se každou středu v odpoledních hodinách a procvičujeme práci s pomůckami.

Samotná lekce je rozdělena do několika částí. Po příchodu všech účastníků se přivítáme a domluvíme se v komunitním kruhu na náplni dané lekce. Následuje oddělená práce rodičů s lektorem a dětí s montessori materiálem. V následující části rodiče pozorují své děti při práci, zapojují se do ní a celou lekci ukončíme společnou elipsou a krátkým rozloučením.

Tento kurz probíhá v osmi pilotních střediscích po celé české republice a během tří let své existence bude mapovat možnosti využití montessori pomůcek pro pomoc předškolním dětem získat takové dovednosti, aby úspěšně nastoupili do první třídy základní školy.

Vyústěním projektu bude konference pro pedagogickou veřejnost a rodiče, zhodnocující průběh kurzu a nabízející tento program dalším zařízením a veřejnosti.

Evropská unie
MAP-IV
publicita
Evropská unie Evropská unie