facebook

Pomáhejme si navzájem

Projekt je podpořen v rámci DF INTERREG IIIA
MONTESSORI PEDAGOGIKA – PEDAGOGIKA 21. STOLETÍ

Alternativní pedagogický směr, jehož zakladatelkou je Marie Montessori, italská lékařka a pedagožka.
Pedagog jako pozorovatel a partner vychází z individuálních potřeb dítěte, respektuje vývoj dítěte. Pomáhá mu získávat nové vědomosti a dovednosti vlastními silami a svým tempem, je mu pomocníkem na cestě k sebezdokonalení a celkové svobodě.

Zúčastněné strany projektu:

 1. Občanské sdružení Sluníčko dětem – předkladatel projektu
 2. Mateřská škola Sluníčko – Montessori
 3. Základní škola Gajdošova 2, Brno
 4. Evangelische Schule ERLEBNIS, Wien – Mödling
 5. rodičovská a pedagogická veřejnost

Potřeba učit se a porozumět okolí je nám dána geneticky. Dítěti nelze nařídit, kdy má začít chodit, mluvit a přemýšlet. Dítě se učí spontánně a radostně to, co má pro něj smysl. Musí se utvářet úměrně vlastnímu rytmu, ukázňovat se a umět se vzdělávat. Práce rukama je základ pro pochopení jevů, pro rozvoj myšlení a řeči. Výchova dětí předškolního věku nemá směřovat k přípravě na školu, ale k přípravě pro život.

Dospělí často na tuto spontánnost a smysluplnost zapomínají. Velký přínos pro celou společnost vidíme v rozvíjení mateřských center založených na principu metody MM. Zde by se poskytovaly rodičům potřebné informace o této metodě, neboť možnost vytvářet základ zdravé osobnosti spočívá ve vzdělání nás dospělých. Pedagogika Montessori tvoří ucelený a propracovaný vzdělávací systém, který plně respektuje vývojová období dítěte, koresponduje s moderními psychologickými teoriemi vývojových potřeb a senzitivních období dětského věku. Role rodiče je v Montessori pedagogice postavena na nenápadném vedení a taktní pomoci. Postupuje se vždy od konkrétního k abstraktnímu a pro jednotlivé okruhy existují zvláštní, speciálně vyvinuté pomůcky, jenž usnadňují pochopení nových jevů. Také ale zásadní měrou přispívají k hlubšímu a trvalejšímu uchování nově nabytých zkušeností a vědomostí.

Děti, které prošly mateřským centrem, se snáze zařazují do kolektivu mateřských škol.

„Lidská osobnost, ne výchovná metoda, musí být brána v úvahu.“

Tato slova plně vystihují podstatu metody Montessori, jež je uplatňovaná v naší mateřské škole.

POMÁHEJME SI NAVZÁJEM
Projekt je podpořen v rámci DF INTERREG IIIA

Úvod k projektu

Na mezinárodní Montessori konferenci v Praze se zástupci naší Mateřské školy Sluníčko seznámili se zástupci základní školy v Rakousku. Seznámení bylo velmi srdečné a tak jsme přemýšleli, jak rozvinout toto přátelství ve prospěch obou školských zařízení.

Až za rok se nám naskytla možnost vypracovat společný projekt, zaměřen na rozvoj přátelství a výměnu zkušeností.

Proběhla celkem čtyři setkání, kterých se mimo odborné pedagogické veřejnosti zúčastnily i rodiče s dětmi.

1. setkání zahraniční spolupráce v oblasti Montessori pedagogiky

1. – 3. prosince 2006

Celkový počet účastníků: 24

Motto: „Pomáhejme si navzájem“

PROGRAM:

 • Pátek 1.12.2006 – odpoledne Příjezd na MŠ Šrámkova 18,00 hodin, přivítání všech účastníků, seznámení s historií založení naší MŠ a vize do budoucna. Příspěvky účastníků na téma: význam Montessori pedagogiky v mém životě; moje cesta až k Montessori pedagogice; v čem spatřuji důležitost a poslání Montessori pedagogiky; pedagogické zkušenosti a nové poznatky; volné téma v souvislosti s Montessori pedagogikou a alternativou; volná diskuze k příspěvkům.
 • Sobota 2.12.2006 , začátek 8,30 hod. dopoledne – prohlídka MŠ Šrámkova 14 a MŠ Brechtova 6, Brno – Lesná; workshop na téma „Muzikoterapie, arteterapie v mateřské škole“ 10,00 – 13,00h; oběd 13 – 14 hodin odpoledne – 14,30 prohlídka ZŠ Gajdošova; 15,30 – 18,00 workshop na téma: „Projektová výuka v ZŠ“ večer – raut 19,00 – 20,00 hod.; večerní prohlídka Brna (historická část); návštěva brněnské čajovny.
 • Neděle 3.12.2006, zahájení 9,00 hodin dopoledne – prožitková meditace na Tibetské mísy a mantry; beseda, vyhodnocení akce; příprava a konzultace dalšího setkání na straně rakouské školy; oběd; rozloučení.

Závěrečné zhodnocení: Ačkoliv připadl termín setkání na předvánoční čas, přece jen jsme se sešli v hojném počtu. Se zpožděním dorazila tříčlenná rakouská „delegace“, která si vzhledem k první návštěvě Brna udělala malou neplánovanou prohlídku městské části Lesná. Po občerstvení si všichni prohlédli školu na Šrámkové 14 a navzdory pozdní večerní hodině a únavě jsme našly společnou řeč o Montessori pedagogice v teorii i v praxi a prodiskutovali problematiku vzniku a budování našich Montessori zařízení. Sobotní ráno odstartovala další prohlídka tentokrát MŠ na Brechtové a poté jsme se sešli v tělocvičně, kde byl připraven workshop s tématem „Muzikoterapie ve škole i běžném životě“. Spokojeni byli všichni zúčastnění, neboť získali inspiraci pro práci s dětmi jak pedagogové, tak i rodiče. Měli jsme možnost vrátit se do dětských let a za krásných melodických zvuků putovat pohádkovou říší. Po této nádherné relaxaci jsme si plni nové energie vyměňovali pedagogické zkušenosti. Odpoledne byla velmi zajímavá a podnětná prohlídka základní školy Gajdošova 2, kde nás zajímali třídy Montessori. Byl připraven workshop na téma „Projektová výuka v ZŠ“. Ale protože jsme měli stále mnoho podnětů k diskuzi, jsme se k projektu již nedostali. Výměna zkušeností byla obohacující, všechny strany se shodly na nepochopení Montessori pedagogiky u mnohé i odborné veřejnosti. Hodně se povídalo o problémech a úspěších škol. Večer jsme zakončili v brněnské čajovně, kde jsme se domlouvali na další spolupráci a jejich podmínkách. V neděli jsme si zarelaxovali za zvuku tibetských mís a poté následovalo srdečné rozloučení. Toto setkání splnilo svá očekávání, rodičovská veřejnost prokázala zájem o Montessori pedagogiku. Kolegyně z Vídně projevily zájem o dlouhodobou spolupráci i mimo dotovaný projekt. Domluvili jsme si termín dalšího setkání na 16. a 17.2.2007 a to tentokrát ve Vídni. Naši pedagogové i rodiče budou mít možnost prožít den v Montessori škole a vidět celodenní výuku.

2. setkání zahraniční spolupráce v oblasti Montessori pedagogiky

16. – 17. února 2007

Zúčastněné strany:

Celkový počet účastníků: 22

Motto: „Pomáhejme si navzájem“

PROGRAM:

 • Pátek 16.2.2007 Příjezd do ZŠ Mödling v 10 hod.; prohlídka školy; účast při vyučování žáků školy; prezentace ZŠ Mödling, historie a vize; ukázka Montessori pomůcek a materiálů; výměna pedagogických zkušeností; diskuze k projektu
 • Sobota 17.2.2007 Interaktivní sociální hry; muzikoterapie – ukázka alternativních hudebních nástrojů, výuka hry na africké bubínky; prohlídka města Mödling – historické části města a kulturních zařízení

Závěrečné zhodnocení: Toto setkání bylo velmi přínosné pro všechny účastníky z české strany, neboť prohlídka celé školy a také pobyt ve „vyučovacích hodinách“ byl velmi přínosný a inspirující. Naši pedagogové i rodiče shlédli podnětnou výuku a kooperaci dětí s pedagogem, prožili celkovou atmosféru Montessori vzdělávání. Po vyučování proběhla zajímavá diskuze, kde jsme si vyměnili zkušenosti v oblasti Montessori pedagogiky a získali jsme i další podněty ve výuce základní školy. Kromě mnoha nových informací z Montessori vzdělávání jsme si odnesli nápady k práci s dětmi formou interaktivních sociálních prožitkových her. Zajímavá byla také prohlídka historické i moderní části města Mödling. Výměna zkušeností, načerpání podnětných ukázek přímé práce s dětmi byla pro pedagogy, rodiče a všechny zúčastněné příznivce Montessori pedagogiky velmi důležitá. Nakonec jsme si domluvili další schůzky, tentokráte již s dětmi daných škol, aby měly možnost poznat kulturu a město.

3. setkání zahraniční spolupráce v oblasti Montessori pedagogiky

17. května 2007

Celkový počet účastníků: 20 dětí z Mödlingu, 40 dětí z Brna ZŠ Gajdošova, 20 pedagogů, rodiče

Motto: „Pomáhejme si navzájem“

PROGRAM:

 • Příjezd dětí do ZŠ Gajdošova v 10 hodin; prohlídka školy; účast při vyučování žáků školy – společná elipsa, představování, povídání o škole v Brně i v Mödlingu; společné aktivity dětí ZŠ Brno a ZŠ Mödling – tvůrčí činnosti a práce s materiálem Montessori; prezentace ZŠ Gajdošova, historie a vize.
 • Ukázka Montessori pomůcek a materiálů; výměna pedagogických zkušeností; diskuze k projektu.
 • Prohlídka historické části Brna – děti z rakouské školy navštívily hrad Špilberk, kostel Petrov, Starou radnici a seznámily se s brněnskými pověstmi.

Závěrečné zhodnocení: Děti, pedagogové z rakouské školy měli možnost poznat charakter a podmínky školy stejného zaměření. Velmi zajímavé byly otázky a odpovědi dětí, které se vzájemně seznamovaly a vyměňovaly si zkušenosti při práci s Montessori materiálem. Kromě toho, že děti z Rakouska měly možnost se seznámit s naší kulturou, také vznikla mnohá dětská přátelství. Děti si vzájemně vyměnily své adresy a své přátelství dále budou upevňovat dopisováním si.

4. setkání zahraniční spolupráce v oblasti Montessori pedagogiky

21. června 2007 na Základní škole, Mödling

Celkový počet účastníků: 70 dětí z Mödlingu, 18 dětí z Brna ZŠ Gajdošova, 20 pedagogů, rodiče

Motto: „Pomáhejme si navzájem“

PROGRAM:

 • Příjezd dětí do ZŠ Mödling v 10 hod.; prohlídka školy; účast při vyučování žáků školy – společná elipsa, představování, povídání a škole v Brně i v Mödlingu; společné aktivity dětí ZŠ Brno a ZŠ Mödling – tvůrčí činnosti a práce s materiálem Montessori.
 • Prezentace ZŠ Mödling, historie a vize; společné aktivity – kolektivní a sociální hry; výměna pedagogických zkušeností; diskuze k projektu; odpoledne společná elipsa – zpěv, koncentrace, rozhovory.

Závěrečné zhodnocení: Děti, pedagogové z české školy měli možnost poznat charakter a podmínky školy stejného zaměření, zapojit se do vzdělávacího procesu a prožít tak odlišný způsob výuky, na který nejsme zatím v našich podmínkách zvyklí. Bylo patrné, že tento způsob výuky vede dětí k vlastní zodpovědnosti a přirozené snaze se vzdělávat, aniž by je někdo „nutil do učení“. Všechny děti pracovaly zcela samostatně a klidně, s možností diskuzí s kamarádem či pedagogem. Velmi družné bylo uvítání kamarádů s předchozího setkání v Brně a společnými aktivitami a novými zážitky se tato přátelství ještě více upevnila.

Celospolečenský přínos projektu:

Montessori pedagogika se neomezuje jen na výuku, ale její nedílnou součástí je výchova jedince v samostatnou a zodpovědnou bytost. Montessori jedinečným způsobem už od raného věku dbá o celkovou připravenost dítěte do života. Zabývá se jak praktickým životem, tak matematikou, jazykovou výchovou ke kterým se dostává přes smyslovou výchovu. Lze bez nadsázky říct, že dnešní Evropa se pere s problémem vypjatého individualismu. Kdy dospělý člověk se brání přijmout zodpovědnost za vytvoření nové funkční rodiny, za místo ve kterém žije i za věci veřejné. Snaží se co nejdéle se nechat bavit a nárokovat všechny svá práva a nezajímá se o potřeby společnosti. A tento nadnárodní problém řeší svými přístupy Montessori pedagogika již od předškolního věku dítěte. Aby úroveň tohoto způsobu výuky byla na úrovni dalších systémů, je nezbytná mezinárodní spolupráce, která dává možnost pedagogům srovnat svoji práci se svými kolegy i v zahraničí. Tento projekt nám umožnil na základě výměny informací a zkušeností vytvářet otevřenou školu, která působí na rozvoj harmonické osobnosti ve spolupráci s širokým okolím (rodina, společnost). Naše škola je zatím jediné zařízení tohoto typu v Jihomoravském kraji a svým působením a propagací ovlivňuje šíření Montessori pedagogiky v České republice i v zahraničí. Našim cílem je vybudovat kvalitní vzdělávací zařízení – komplexní centrum Montessori, který by svou činností pokrýval dětský život od samého počátku až do dokončení základní školy a být tak školou srovnatelnou s evropskými školami Montessori. Tím se podílet na utváření nové společnosti Evropské unie.

Evropská unie
MAP-IV
publicita
Evropská unie Evropská unie