Zájmové kroužky

Zájmové a speciální činnosti

Aktuální nabídka volnočasových aktivit je rodičům vždy předložena v měsíci září, kdy mohou volitelně své dítko do některého ze zájmových kroužků dle svého uvážení přihlásit. Níže uvádíme kroužky, které škola nabízí. Kroužky probíhají v době pobytu dítěte ve škole, aby jim obohatily a zpříjemnily chvíle. Kroužky nejsou součástí školného, hradí se zvlášť. Cenově se pohybují od 1.200 - 1.980,- Kč /rok (říjen - červen).

Anglický kroužek
Kroužek probíhá 1x týdně v malých skupinách, kde se děti přirozeně seznamují s anglickým jazykem. Děti zpívají, tancují, kreslí, hrají pohybové hry a využívají konverzace v anglickém jazyce, čímž se vytvářejí nejlepší podmínky pro pokračování na ZŠ již od prvního ročníku. Každé dítě má vlastní učebnici.

Výtvarný kroužek
Děti se seznamují s náročnějšími technikami výtvarné práce a různými netradičními materiály. Tyto činnosti jsou velmi vhodné pro rozvoj koncentrace, fantazie, kreativity a přípravy na školu.

Sportík
Tento kroužek je zaměřen na rozvoj hrubé motoriky u dětí a také, aby také na možnost využití pohybu v plné míře. Je zaměřen zejména na pohybové aktivity, hry s míčem. Důležité je také to, že děti již od počátku kroužku se mohou učit navázovat kontakty s dětmi z jiných tříd, a to prostřednictvím hry a činnosti, které vedou dítě k zařazení do skupiny cizích dětí.Při příznivém počasí je využíván také pobyt s dětmi venku na školní zahradě nebo na hřišti. V zimním období může připadnout v úvahu pobyt venku s využitím „bobování" nebo sáňkování na sněhu. Popřípadě využití sněhu při různých hrách.

Přírodovědný kroužek
Jednou týdně se scházíme a v případě dobrého počasí provádíme vycházky do okolní přírody a v závislosti na ročním období se zabýváme různými činnostmi venku (kolektivní hry, pozorování přírodních jevů - obojživelníci, hnízdění ptáků, poznávání rostlin a podobné) i uvnitř (např. tématické hry o přírodě, ekologie pro každý den, výtvarné techniky s přírodninami).

Flétnička
Procvičování sprácných dechových návyků, základní hudební nauka, Základní výuka hry na nástroj.Obohatit a zpestřit hrové aktivity dětí předškolního věku. Je důležité respektovat osobnost dětí, rozvíjet jejich schopnosti, podněcovat dětskou zvídavost a chuť učit se dál a víc, vytvořit dětem prostředí plné her a zajímavých činností. Cílem je vytvořit pěkný vztah k hudbě, umožnit dětem prožívat radost ovládání hudebního nástroje

Kroužek logopedické prevence
Logopedická prevence se zabývá individuálními potřebami dětí v oblasti poruch řeči, správného vyvozování hlásek a celkového rozcvičení mluvidel.Základem práce v kroužku logopedické prevence je systematická práce s dětmi v oblasti gymnastiky mluvidel, artikulace, řečových cvičení, procvičování problematických hlásek pomocí básniček a říkanek a také grafomotoriky.Důležité je také soustředit se na celkovou koordinaci hrubé a jemné motoriky.Součástí je poradenství a konzultace s rodiči, jejich spolupráce a následné procvičování úkolů s dětmi doma.

„Mišpulín" - předškolní příprava
Kroužek je koncipován jako příprava na povinnou školní docházku. Uplatňuje se zde individuální přístup k dětem dle jejich schopností a dovedností. Každé dítě má tak možnost se rozvíjet na základě vlastního tempa. Práce s dětmi je z největší části soustředěná na rozvoj dovedností, zrak. a sluch. vnímání, nácvik grafomotoriky. Při práci se také využívají nejrůznější pracovní listy a didaktické pomůckami, které umožňují individuální práci.

 Mateřská škola Montessori
Brno Vinohrady

Konference Montessori

Mateřská škola a základní škola Sluníčko - Montessori, s.r.o. 
(pobočka Brno, Bzenecká 4226/23) - ekatalog.czMateřské školy - ekatalog.cz