Vážení rodiče a přátelé Montessori pedagogiky

S koncem roku a příchodem nového se mnohým lidem nabízí potřeba bilancování zdařilého i méně úspěšného a hledání té nejlepší cesty do budoucna. Vzhledem k tomu, že i v zavádění Montessori pedagogiky a budování naší školy jsou rozličné etapy, neubránila jsem se ani já k zamyšlení nad tím, čím jsme celou tu dobu procházeli a k čemu dále směřujeme.

V minulých letech byla ukončena jedna obtížná etapa budování něčeho nového a téměř v Brně neznámého, která byla ovšem spojená s mnohými existenčními starostmi. Tímto novým rokem, rokem 2010, však přecházíme do druhé etapy, etapy pozitivnější, kde se zaměříme na dovybavování školy a interiéru, rozšiřování pomůcek a zavádění nových projektů. Chtěla bych dnes vzpomenout na složitou peripetii vznikání Montessori pedagogiky v Brně.

Na této cestě jsme se často setkávali s nepochopením a téměř s žádnou podporou. Přesto se mi podařilo tuto moji vizi uskutečnit a novou významnou alternativní formu vzdělávání v Brně prosadit.

Jak to tedy vlastně všechno začalo? Jedním neuvěřitelným nočním snem, který vykresloval krásnou školu s dosud u nás neznámou filozofií. Děti v této škole byly šťastné, samostatné, tvůrčí, vyrovnané, klidné a veselé. Rodiče se volně pohybovali po škole a aktivně se podíleli na rozvoji školy. Tento, v té době ještě idylický sen se mi zdál asi v roce 1998. Pak nastala velmi těžká doba - mateřské školy se zavíraly, dětí bylo málo.

V té době, v roce 2001, nám byly nabídnuty nové prostory mateřské školy na Brechtové, Brno - Lesná. Bylo málo dětí, nová školka na Lesné se jen ztěžka a pomalu naplňovala . Na původním působišti na Selské jsme pobývali i nadále, ale věnovali jsme se také zařizování nové školky na Brechtové, kde jsme nově zaváděli Montessori pedagogiku. V roce 2000 jsem měla za sebou absolvování části kurzu v Kladně, kde již Montessori mateřská škola pracovala. Prožitek po seznámení s Montessori pedagogikou byl tak hluboký, že nešlo jít jinou, jednodušší cestou. Také poznání, že naše dosavadní filozofie se téměř nelišila od filozofie Montessori mě vedla k následování tohoto dosud v Brně neznámého pedagogického směru. Takže Brechtova se budovala bez jakékoliv podpory, bez finančních prostředků. Dotace se nám podařilo zajistit až po roce a půl komunikace s Ministerstvem školství.

Postupně přicházely do školky nové učitelky, které zde chtěly pracovat alternativním způsobem, a tak všechny postupně procházely diplomovým kurzem Montessori. Svým nadšením a nasazení školka na Lesné získala velice rychle dobré jméno, kam dojížděli rodiče z Lesné a i ze vzdáleného okolí. Čas běžel a budova v Maloměřicích na Selské chátrala. Bylo jasné, že tato situace je neudržitelná a že budeme muset tyto prostory opustit, budova už nesplňovala přísné hygienické normy. A opět nám byly nabídnuty volné prostory a to na Lesné na ulici Šrámkova. S tím, jak jsme se rozšiřovali, školily se nám postupně nové a nové učitelky. I nyní se nám dařilo budovat kvalitní školu bez finanční podpory. Činnost naší školy ovlivnila vznik i dalších zařízení ve městě Brně. Zřízení a kvalitní chod naší alternativní školy inspirovala další zřizovatele. V září 2004 byla otevřena dokonce i první třída základní školy Montessori v Brně.

Paní ředitelka měla již předtím možnost u nás poznat fungování Montessori pedagogiky a tento alternativní směr ji oslovil Mezitím vznikla Mateřská škola Perlička, jejíž zřizovatelka čerpala také z našich zkušeností. MŠ Perlička pracuje podle principů pedagogika Marie Montessori, ale celkový charakter školy je odlišný.

Naše filozofie ale nemá charakter žádného náboženství. Je postavena čistě na myšlenkách Marie Montessori, dítěti jako jedinečné osobnosti a pedagogovi zralém a empatickém člověku, který svojí vnitřní harmonií přispívá i k harmonii dítěte a okolí. Takto tedy vznikly dvě rozdílné školy stejného zaměření.

Co máme tedy za sebou? Vybudovala se mateřská škola s kapacitou 135 dětí - 2 třídy na Šrámkové a 5 tříd na Bzenecké. Dále vznikla dvě mateřská centra pro rodiče s dětmi od 1 roku a to jako příprava na vstup do MŠ a seznámení rodičů s výchovou a vzdělávání dle Montessori pedagogiky. Rodiče se mají možnost vzdělávat dle Montessori pedagogiky v našem kurzu akreditovaném MŠMT ČR.

Velice si vážíme pomoci osvícených rodičů, kteří pochopili přínos Montessori pedagogiky a dokázali chápat naše těžkosti při budování nového pedagogického směru bez podpory a finančních prostředků. Díky spolupráce a pomoci mnohých rodičů jsme došli až takto daleko.

A co nás čeká nyní? Kterým směrem se ubírat dále? Postupně se realizuje vize komplexního vzdělávání dle Montessori pedagogiky od ranného dětství až po ukončení I. stupně základního vzdělávání. Po ukončení I. stupně ZŠ mohou naši žáci přecházet na jazykové gymnázium ekologického zaměření, které sídlí ve stejné budově na Vinohradech nebo jakoukoliv jinou školu. Plánujeme, že se naše aktivity rozšíří až do oblasti přípravy na mateřství a prenatálního vývoje.

Co pro nás nyní bude důležité? Zaměřit se na dílčí vzdělávací projekty, dovybavovat školu a jednotlivé třídy a rozšiřovat základní školu, která začíná 1. třídou od září 2010.

Chtěla bych poděkovat všem pedagogickým pracovníkům i všem ostatním, kteří se podíleli na současné podobě školy. A ráda bych požádala o další přízeň a podporu. Naše cesta ještě není u konce. Nebude již tak spletitá a křivolatá, ale přesto je neméně důležitá, právě zaměřením na jednotlivé dílčí aktivity, projekty a rozvoj.

Co říci závěrem? Vytyčili jsme směr Montessori pedagogiky v Brně a Jihomoravském kraji. Věříme, že nyní budou vznikat i jiné školy Montessori zaměření. Budou mít zřejmě jiný charakter, neboť osobnost pedagoga i ředitele školy tvoří její tvář. Základ však bude stejný, tím je idea Marie Montessori, která má hluboký význam pro celou společnost.

Přeji všem rodičům a příznivcům v roce 2010 mnoho štěstí, prosvětlenou cestu při plnění vlastního poslání a hodně radosti na své cestě. 

Autor: Jolana Opluštilová Čas vydání: 21:25 16.02.2011

Konference Montessori

Mateřská škola a základní škola Sluníčko - Montessori, s.r.o. 
(pobočka Brno, Bzenecká 4226/23) - ekatalog.czMateřské školy - ekatalog.cz