Eu, esf...

Přímá podpora inkluzivního vzdělávání v běžných MŠ a ZŠ prostředníctvím Montessori pedagogiky

Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Název oblasti podpory: Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Název projektu: Přímá podpora inkluzivního vzdělávání v běžných MŠ a ZŠ prostředníctvím
Montessori pedagogiky

Informace centra pedagogického a psychologického poradenství

 

Stručný obsah projektu

Cílem projektu je zvýšit kvalitu vzdělávání dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (dále SVP) prostřednictvím Montessori pedagogiky, která svou metodikou a systematičností umožňuje vytvářet inkluzivní prostředí. Předpokladem je vytvořit podmínky pro vznik podpůrného centra inkluze v ZŠ a MŠ Sluníčko, prostřednictvím kterého se bude realizovat metodická podpora pedagogů školy a dalších zapojených škol, která podpoří rovný přístup ve vzdělávání. Toto centrum bude dále prezentováno jako model rozšíření poradenských služeb pro zapojené školy v projektu. Prostředníctvím centra pedagogové zvýší a zlepší kompetence pro vedení inkluzívní výuky. Ve spolupráci s odborníky podpůrního centra zpracují konkrétní případové studie a individuální vzdělávací plány pro děti a žáky se SVP. Připraví další aktivity vedoucí k integraci dětí a žáků se SVP, včetně vlastních výukových materiálů a podkladů prostředníctvím Montessori pedagogiky a implementace metod a forem multikulturní výchovy.

Multikulturní výchova a její uplatnění v naší škole

Na světě je již přes sedm miliard lidí, kteří žijí na rozličných místech a jsou součástí různých kultur. Abychom na tomto světe mohli žít bez konfliktů je třeba si uvědomovat důležitost každého lidského života. Cílem Marie Montessori bylo vychovávat děti k míru a vzájemnému respektu. Stejný cíl si klademe i my, když se naším vyučováním prolínají různá témata multikulturní výchovy.

Při společných ranních elipsách si často povídáme o naší planetě a o lidech, kteří na ni žijí. Společně diskutujeme o rozdílech, které mezi námi jsou a činí nás jedinečnými i o společných vlastnostech, které nás spojují a prohlubují naše vztahy ve třídě. I mezi námi jsou děti pocházející z cizích zemí, proto často diskutujeme o tradicích nejen u nás, ale i ve Francii, Izraeli, nebo v Maďarsku. Vzhledem k tomu, že anglický jazyk zařazujeme již u žáků prvního ročníku, v době Vánoc i Velikonoc si užíváme českých lidových tradic, ale i zvyklostí z anglicky mluvících zemí, samozřejmostí je zpěv koled i dalších písní v různých jazycích. Abychom se mohli podrobně seznámit s tím, jak lidé na různých místech naší planety žijí, pozvali jsme si v lednu tohoto roku do školy pana cestovatele Milana Šťourače. Na programu byla země z horké Afriky, Etiopie.

Pan Šťourač nás překvapil množstvím fotografií, zážitků a věcí, které se k této vzdálené zemi vztahovaly. Žáci se mohli podívat, jak lidé v Etiopii vypadají. I když jsme viděli již spoustu fotografií různých lidí z celého světa, možnost zeptat se člověka, který je viděl na vlastní oči, byla velice lákavá. Děti například zajímalo, jakou barvu očí černoši mají a rozhodly se, že budou zkoumat, zda jsou kosti černochů bílé nebo černé. Velice je překvapilo, jak vypadají lidská obydlí a že i v Africe jezdí auta. Na pana cestovatele měly spoustu dotazů týkajících se těch nejmenších podrobností. Na závěr besedy žáci nemohli odtrhnout oči z předmětů získaných od domorodců. Největší zájem byl o podhlavník, který opravdoví domorodci používají místo polštáře. Zážitek v dětech přetrvával ještě několik dní, a proto vyhledávaly v dostupných zdrojích další odpovědi na své otázky. V rámci hudební výchovy jsme se naučili i nějaké africké písně a rytmy.

Při poznávání naší planety jsme zavítali i na americký kontinent, kde jsme poznávali život původního obyvatelstva, indiánů. Seznámili jsme se s osobou Kryštofa Kolumba, osudem indiánů, ale hlavně s jejich úchvatnou kulturou. V českém jazyce jsme si přečetli příběh o tom, jak lidé věří v matku Zemi a našli jsme v něm moudrost, které nás utvrdila v tom, že se o svou planetu musíme hezky starat. Vyráběli jsme indiánské čelenky, tančili jsme tanec o životě indiánských žen, zkoumali jsme, jak se staví opravdové teepee a vše jsme zakončili indiánským dnem, který byl oslavou Dne dětí.

Díky společným diskuzím a zážitkům, které jsme si z celého roku odnesli, jsme si velice dobře uvědomili, že všichni lidé na světě jsou něčím výjimeční a objevovat cizí kultury je veliká zábava. V letošním roce se již se všichni těšíme na poznávání další krajin i ve spolupráci s panem cestovatelem a jsme nadšeni z možnosti potkávat skutečného Jihoafričana Terence Edwarda Tomlisona, který k nám bude pravidelně přicházet na kroužek angličtiny.

Témata multikulturní výchovy jsou pravidelně začleňována v rámci kosmické výchovy, ale jsou také součástí každodenního života. Žijeme v multikulturní společnosti a naši školu navštěvuje také řada dětí a žáků původem z jiných zemí s odlišnými kulturami a zvyklostmi. Je velmi obohacující a přínosné, když se můžeme seznámit s charakterem dané kultury prostřednictvím povídání, obrazového materiálu či ukázek tradicí apod. přímo od těch, kterým je to vlastní. Témata multikulturní výchovy jsou nejčastěji zpracovávána prostřednictvím projektové výuky.

Konference Montessori

Mateřská škola a základní škola Sluníčko - Montessori, s.r.o. 
(pobočka Brno, Bzenecká 4226/23) - ekatalog.czMateřské školy - ekatalog.cz