CENTRUM PEDAGOGICKÉHO A PSYCHOLOGICKÉHO PORADENSTVÍ

Eu, esf...

„Inkluzivní vzdělávání lze chápat jako přístup založený na myšlence, že všechny děti mohou navštěvovat běžné školy za předpokladu, že tyto školy jsou pro tento účel uzpůsobeny. Z principu nerozděluje děti na ty, které mají speciální vzdělávací potřeby, a ty, které je nemají. Třídy jsou přirozeně heterogenní a ke každému studentovi je přistupováno individuálně."

 

Cíle projektu:

V návaznosti na specifické cíle oblasti podpory je obecným cílem projektu zlepšit rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (dále SVP), a to rozvojem a uplatňováním pedagogických metod a forem výuky podporujících rovný přístup ke vzdělávání a zvyšováním kompetencí pedagogických pracovníků pro odstraňování bariér rovného přístupu.

Specifické cíle jsou:

  • Vytvoření podpůrného centra inkluze v ZŠ a MŠ Sluníčko - Montessori, s.r.o., jenž bude systematicky a organizovaně poskytovat poradenství - speciálně pedagogické a psychologické a asistenční služby ve škole, dále tyto služby poskytovat u PP zapojených škol a tak je nasměrovat v pokračování v realizaci tohto typu podpory.
  • Vytvoření a realizování specializovaných kurzů a workshopů za účelem předávání vzájemných zkušeností pedagogických pracovníků, prezentace možností vzniku podpůrných poradenských služeb ve školách s cílem zlepšování kompetencí pedagogů a tak zkvalitnění výuky dětí a žáků se SVP.
  • Implementace Montessori pedagogiky do ŠvP pro rozšíření nabídky další forem a přístupů ve výuce děti a žáků, zejména děti a žáků se SVP, protože jde o velmi vhodnou metodu z hlediska princípů této pedagogiky a Montess. pomůcek, které mají kompenzační využití.
  • Vytvoření volnočasových aktivit a metodik uplatňovaných ve vedení multikulturní výchovy prostředníctvím AJ, a tímto podpořit rovný přístup ve výuce ke všem žákům jako prevence rasismu a xenofobie.
    Rasismus a xenofobie často plynou z neznalostí, z předsudků a vlastní neschopností např. dorozumět se, získat informace a pod. Aktivity projektu mají za cíl zvýšit informovanost, poskytnout možnosti a konkrétní formy podpory PP, aby pochopili důležitost učit děti a žáky vzájemnému porozumění lidí s odlišností, jinakostí (která může být dána zdravotně, postižením, sociálně, rasou, národností, jazykem, kulturou, náboženstvím, zkušeností, apod.) a tak vytvářet prostor pro tolerantní a vstřícné soužití ve společnosti.

Nabídka:

Kontakty

Mgr. Zuzana Fedáková speciální pedagog
Bc. Hana Svobodová - sociální pedagog
Mgr. Táňa Novotná - školní psycholog

 Centrum poradenství

Konference Montessori

Mateřská škola a základní škola Sluníčko - Montessori, s.r.o. 
(pobočka Brno, Bzenecká 4226/23) - ekatalog.czMateřské školy - ekatalog.cz